Plantevernmidler - klorpyrifos-metyl, avslag regodkjenning

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/17 av 10. januar 2020 om ikke å fornye godkjenningen av aktive stoffet klorpyrifos-metyl, i samsvar med europaparlamentets- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler og om endring av vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/17 of 10 January 2020 concerning the non-renewal of the approval of the active substance chlorpyrifos-methyl, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council concerning the placing of plant protection products on the market, and amending the Annex to Commission Implementing Regulation (EU) No 540/2011

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 03.01.2020

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 14.02.2020

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Rettsakten er vedtatt i EU. Den ble publisert i Official Journal 13. januar 2020.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Klorpyrifos-metyl har tidligere vært godkjent som aktivt stoff som kan inngå i plantevernmiddel. Godkjenningen går ut 31. januar 2020, og tilvirker har derfor søkt om fornyet godkjenning av stoffet.

Revurderingen av klorpyrifos-metyl har foregått parallelt med revurderingen av det aktive stoffet klorpyrifos. Disse to stoffene har i meget stor grad de samme kjemiske strukturene, og konklusjonen på revurderingen av klorpyrifos-metyl har derfor vært basert mye på resultater for klorpyrifos. Dette innebærer at det ikke har vært mulig å fastsette toksikologiske grenseverdier for klorpyrifos-metyl, og gentoksisk potensiale ved stoffet kan ikke utelukkes. Videre er det vurdert at stoffet bør klassifiseres som reprotoksisk, basert på mulige effekter på utvikling av nervesystemet hos foster/barn. 

Klorpyrifos-metyl blir med dette ikke regodkjent som aktivt stoff til bruk i plantevernmidler, og blir dermed tatt ut av liste A i forordning (EU) nr. 540/2011. Avviklingsperioden for preparater som inneholder klorpyrifos-metyl skal være avsluttet senest 16. april 2020. 

Merknader

Generelt om godkjenning av plantevernmidler

Aktive stoffer som er tillatt brukt i plantevernmidler blir oppført på en liste i forordning (EU) nr. 540/2011. A-listen inneholder stoffer som er vurdert etter EUs gamle direktiv (EF) nr. 91/414, B-listen stoffer som er vurdert etter det nye regelverket, dvs. forordning (EU) 1107/2009, eller etter en overgangsløsning, C-listen basissubstanser, D-listen lavrisiko stoffer og E-listen substitusjonskandidater. Listen endres løpende ettersom nye vurderinger blir gjort og stoffene får endrede vilkår, mister godkjenningen eller nye stoffer blir godkjent. Disse stoffene vil bli vurdert etter kriteriene i 1107/2009.

For at et preprat som inneholder et aktivt stoff som er på listen, skal kunne brukes i Norge må det først søkes om godkjenning i Norge. Det er Mattilsynet som godkjenner plantevernmidler i Norge etter en omfattende vurdering, der det blant annet blir tatt hensyn til spesielle norske forhold.

Rettslige konsekvenser

Denne forordningen vil kreve en mindre endring i forskrift 6. mai 2015 nr. 455 om plantevernmidler  ved at rettsakten tilføyes i opplistingen av rettsakter.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser av betydning for virksomheter eller for Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Norge ved Mattilsynet har deltatt i kommisjonsarbeidsgruppen for rettsakten i "Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed - Section: Phytopharmaceuticals - Legislation".

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Klorpyrifos-metylinngår ikke i plantevernmiddel som er på markedet i Norge.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2020/17
Basis rettsaktnr.: 1107/2009
Celexnr.: 32020R0017

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 18.12.2019
Frist returnering standardskjema: 08.04.2020
Dato returnert standardskjema: 04.03.2020
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker