Polysobat som skumdempningsmiddel i kullsyreholdige drikker

Kommisjonsforordning (EU) 2020/356 av 4. mars 2020 om endring av vedlegg II til Europaparlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 når det gjelder bruken av polysorbater (E 432-436) i kullsyreholdige drikker.

Commission Regulation (EU) 2020/356 of 4 March 2020 amending Annex II to Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council as regards the use of polysorbates (E 432-436) in carbonated beverages

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 09.01.2020

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 27.03.2020

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen:

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Polyoksyetylensorbitantristearat (polysorbat 65) (E 436) tilhører tilsetningsstoffgruppen 'polysorbater' (E 432-436) og er godkjent for bruk i en lang rekke næringsmiddelkategorier på med grenseverdier fra 500 opp til 10 000 mg / kg. I kategori 17 «kosttilskudd.» kosttilskudd er polysorbatene regulert q.s.

Den 4. juli 2018 ble det sendt inn en søknad om autorisasjon for bruk av polysorbat 65 (E 436) som et skumdempende middel i flere typer kullsyreholdige drikkevarer. I søknaden kommer det frem at polysorbat 65 (E 436) tilfredsstiller det teknologiske behovet for å samle opp og hindre dannelse av skum under fremstilling av kullsyreholdige drikker. Polysorbat 65 danner et lag rundt bobler som stabilisere og forhindrer at boblene vokser sammen og sprekker. Søknaden viser at 10 mg polysorbat / kg kullsyreholdige drikkevarer vil hemme skumdannelser.

EFSA risikovurderte polysorbater (E 432-436) som tilsetningsstoffer i næringsmidler i 2015. De konkluderte med at estimert eksponering ikke overskrider det akseptable daglige inntaket (ADI) på 25 mg / kg kroppsvekt / dag, selv om småbarn på høyeste nivå var veldig nær ADI. EFSA bemerket at mer data var nødvendig for å redusere usikkerhetsmomenter i det reviderte eksponeringsvurderingsscenariet fordi det ikke er rapportert bruk av polysorbater i tre næringsmiddelkategorier og andre kostkilder.

Søkeren beregner eksponeringen ved hjelp av «Food Additives Intake»-modellen utviklet av EFSA. Beregningen indikerer at økt eksponering på grunn av den ønskede utvidelsen er ubetydelig (mindre enn 1% av den ADI). Den utvidede bruken av polysorbat 65 (E 436) med grenseverdi på 10 mg / kg i næringsmiddelkategoriene 14.1.4 «Aromatisert drikke», 14.2.3 «Eplesider og pæresider», 14.2.4 «Fruktvin og made wine» og 14.2.8' «Andre alkoholholdige drikker» i del E i vedlegg II til forskrift (EF) nr. 1333/2008 krever en oppdatering som ikke vil ha noen innvirkning på menneskers helse. Den økte eksponeringen sammenlignet med totaleksponeringen for polysorbater (E 432-436) er ubetydelig. Følgelig er det ikke nødvendig å be EFSA om en vurdering.

For å være konsistent, er det hensiktsmessig å inkludere den ønskede bruken av polysorbat 65 (E 436) ved å tillate hele gruppen polysorbater (E 432-436) i de respektive næringsmiddelkategoriene.

Merknader

Rettslige konsekvenser

Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for hverken myndighet, næring eller forbruker.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Den aktuelle oppdateringen har ingen økt helsemessig risiko av betydning, og derfor er det ikke hentet inn noen risikovurdering fra EFSA.  

Det er derfor hensiktsmessig å godkjenne bruken av polysorbat 65 (E 436) ) som skumdempningsmiddel i kullsyreholdige drikker

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2020/356
Basis rettsaktnr.: 1333/2008
Celexnr.: 32020R0356

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 13.12.2019
Frist returnering standardskjema: 24.01.2020
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 23.03.2020
Høringsfrist: 20.04.2020
Frist for gjennomføring:

Lenker