Soyabønnehemicellulose som stabilisator i smakssatte drikker

Kommisjonsforordning (EU) 2020/279 av 27. Februar 2020 om endring av vedlegg II til Europaparlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 med hensyn til bruk av soyabønnehemicellulose (E 426)

COMMISSION REGULATION (EU) 2020/279 of 27 February 2020 amending Annex II to Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council as regards the use of soybean hemicellulose (E 426)

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 08.01.2020

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 21.08.2020

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Denne Kommisjonsforordningen gjelder endring av vedlegg II til Europaparlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 med hensyn til bruk av soyabønnehemicellulose (E 426). I henhold til vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 er soyabønnehemicellulose (E 426) et godkjent tilsetningsstoff for et bredt utvalg av matvarer med grenseverdier fra 1500 og 30000 mg / kg.

Den 16. august 2017 ble det sendt inn en søknad om utvidelse av bruken av soyabønne hemicellulose (E 426) som stabilisator i smaksatte fermenterte melkeprodukter og smaksatt drikke.

Når soyabønne-hemicellulose (E 426) blir benyttet som stabilisator vil det hindre sammenklumping, utfelling av proteiner og faseseparasjon under sure forhold i næringsmiddelkategori 1.4 «gjærede melkeprodukter tilsatt aroma, herunder varmebehandlede produkter» og 14.1.4 «aromatiserte drikker». EFSA konkluderte, i 2017, at det er svært usannsynlig at det er noen helsemessig risiko av betydning ved dagens bruk av soyabønne-hemicellulose (E 426) som tilsetningsstoff. Der er derfor ikke etablert en numerisk AD og tilsetningsstoffet reguleres q.s. Den aktuelle oppdateringen har ingen økt helsemessig risiko av betydning, og derfor er det ikke hentet inn noen risikovurdering fra EFSA.

I og med at soyabønne-hemicellulose (E 426) skal reguleres q.s.vil tilsetningsstoffet bli inkludert i gruppe 1 i vedlegg II, del C. Inkludering av soyabønne-hemicellulose (E 426) i gruppe I vil gjøre det overflødige med oppføringer for soyabønne hemicellulose (E 426) i næringsmiddelkategori 1.4 «gjærede melkeprodukter tilsatt aroma, herunder varmebehandlede produkter» og 14.1.4 «aromatiserte drikker» siden tilsetningsstoffer i gruppe I er allerede tillatt i de berørte næringsmiddelkategoriene. Det anses hensiktsmessig å godkjenne soyabønne-hemicellulose (E 426) i gruppe 1.
 

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer til næringsmidler.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for hverken myndighet, næring eller forbruker.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2020/275
Basis rettsaktnr.: 1333/2008
Celexnr.: 32020R0279

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 13.12.2019
Frist returnering standardskjema: 24.01.2020
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 03.02.2020
Høringsfrist: 16.03.2020
Frist for gjennomføring:

Lenker