Forlengelse av gruppeunntak for linjekonsortier

Kommisjonsforordning (EU) 2020/436 av 24. mars 2020 om endring av forordning (EF) nr. 906/2009 med hensyn til forordningens anvendelsesperiode

Commission Regulation No 2020/436 of 24 March 2020 amending Regulation (EC) No 906/2009 as regards its period of application

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 02.06.2020

Spesialutvalg: Konkurransesaker

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIV. Konkurranseregler

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Sammendrag av innhold

Kommisjonsforordning (EU) 2020/436 av 24. mars 2020 forlenger forordning (EF) nr. 906/2009 om anvendelse av traktatens artikkel 81 nr. 3 på visse kategorier av avtaler, beslutninger og samordnet praksis mellom rederier som driver linjefart (gruppefritak for konsortier) frem til 25. april 2024. Gruppefritaket fra 2009 er forlenget én gang tidligere, ved Kommisjonforordning (EU) nr. 697/2014.

Gruppefritaket gir konsortier med en samlet markedsandel som ikke overstiger 30 %, lov til å inngå samarbeidsavtaler om levering av felles godstransporttjenester. Aktørene har ikke adgang til å samarbeide om priser, markedsdeling eller kapasitetsbegrensninger (med unntak av kapasitetsbegrensninger som følge av fluktuering i tilbud eller etterspørsel). Kommisjonens vurdering er at de forhold som begrunnet vedtakelse av gruppeunntaket for linjekonsortier i 2009, fremdeles gjør seg gjeldende. Slike samarbeidsavtaler gjør det vanligvis mulig for rederier som driver linjefart, å rasjonalisere virksomheten, å oppnå stordriftsfordeler og bedre utnyttelse av fartøyer. Deler av disse besparelsene forventes å tilflyte kundene som følge av konkurrensen mellom medlemmene av samme konsortium (intern konkurranse), supplert med markedsandelsterskelen på 30 % som sikrer at det opprettholdes tilstrekkelig konkurranse utenfor hvert enkelt konsortium (ekstern konkurranse). For å oppnå en slik omkostningseffektivitet, er det nødvendig at konsortieavtalene oppfyller betingelsene i forordning (EF) nr. 906/2009. Kommisjonen uttaler at det ikke finnes noen andre, mindre inngripende former for samarbeid mellom containerlinjerederier som kan gi de samme fordeler. 

Merknader
Rettslige konsekvenser

Gruppeunntaket er gjennomført i norsk rett ved forskrift 21. desember 2011 nr. 1518 om gjennomføring av konkurransereglene i EØS-avtalen mv. § 7. Forlengelse av gruppefritaket krever følgelig endring av ovennevnte forskrift.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Forlengelse av gruppeunntaket vil ikke medføre økonomiske eller administrative konsekvenser for Norge.

Vurdering

Forordningen anses EØS-relevant og akseptabel for innlemmelse i EØS-avtalen vedlegg XIV. Forordningen vil inkorporeres i norsk rett ved endring av forskrift 21. desember 2011 nr. 1518 om gjennomføring av konkurransereglene i EØS-avtalen mv. § 7.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.:
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.:

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 07.05.2020
Frist returnering standardskjema: 21.05.2020
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker