EØS-notatbasen

Forordning om inntekts- og levekårsstatistikk

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/2242 av 16. desember 2019 med hensyn til spesifikasjon av de tekniske elementene i datasettet, fastsettelse av de tekniske formatene for innberetning av opplysninger og spesifisering av de detaljerte ordningene, samt innholdet i kvalitetsrapportene om organisering av en utvalgsundersøkelse på inntekts- og levekårsområdet i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/1700

Commission implementing regulation (EU) 2019/2242 of 16 December 2019 specifying the technical items of data sets, establishing the technical formats and specifying the detailed arrangements and content of the quality reports on the organisation of a sample survey in the income and living conditions domain pursuant to Regulation (EU) 2019/1700 of the European Parliament and of the Council

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 04.06.2020

Spesialutvalg: Statistikk

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XXI. Statistikk

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Sammendrag av innhold

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 2019/1700 danner det generelle rammeverket for europeisk statistikk for personer og husholdninger (IESS). Rammeforordningen dekker statistikker innenfor syv hovedområder, inkludert området inntekt og levekårsstatistikk (Survey on Income and Living Conditions (EU-SILC)) som beskrives nærmere i denne forordningen. Denne implementerende forordningen spesifiserer detaljer ved undersøkelsen, inkludert variable og variabeldefinisjoner, rapporteringsformat og innholdet i kvalitetsrapportene.

I tillegg til detaljerte definisjoner for variable og konsepter for undersøkelsen, defineres også populasjonen av husholdninger og setter krav til utvalgstrekking. Forordningen beskriver også perioder hvor datainnsamlingen skal skje samt gjennomføring av datainnsamlingen. Videre defineres enkelte prinsipper og metoder som skal anvendes i behandlingen av data.

Detaljerte variabelbeskrivelser er gjengitt i forordningens vedlegg 2.

NUTS er en regional inndeling for EU-medlemsland og omfatter ikke EFTA-landene. Etter avtale med EU, benytter EFTA-landene en kodeliste for statistiske regioner, som opererer etter samme prinsipper som NUTS.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordningen vil bli gjennomført i norsk rett i forskrift til statistikkloven.

Økonomiske og administrative konsekvenser

De økonomiske og administrative kostnadene forbundet med etterlevelse av kravene er nærmere beskrevet i EØS-notatet om europaparlaments- og rådsforordning 2019/1700 om europeisk statistikk for personer og husholdninger (IESS).

Sakkyndige instansers merknader

Statistisk sentralbyrå har deltatt i drøftingene av forslaget. Rettsakten har vært vurdert av Statistisk sentralbyrå, som finner den relevant og akseptabel.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2019/2242
Basis rettsaktnr.: 2019/1700
Celexnr.: 32019R2242

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 07.01.2020
Frist returnering standardskjema: 10.04.2020
Dato returnert standardskjema: 03.04.2020
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: