Konsumprisindeksering av profesjonsansvarsforsikring samt minstekrav til finansiell kapasitet

Delegert kommisjonsforordning 2019/1935 gjør endringer i direktiv 2016/97 (forsikringsdistribusjonsdirektivet) med hensyn til minstekrav til profesjonsansvarsforsikring og minstekravet til finansiell kapasitet for forsikrings- og gjenforsikringsformidlere

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2019/1935 of 13 May 2019 amending Directive (EU) 2016/97 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards adapting the base euro amounts for professional indemnity insurance and for financial capacity of insurance and reinsurance intermediaries

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 05.06.2020

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester og Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: I. Forsikring

Status

Forordningen er i kraft i EU. Forordningen er ennå ikke tatt inn i EØS-avtalen. 

Sammendrag av innhold

Delegert kommisjonsforordning 2019/1935 gjør nivå 2-endringer i direktiv 2016/97 (forsikringsdistribusjonsdirektivet) med hensyn til minstekrav til profesjonsansvarsforsikring og minstekravet til finansiell kapasitet for forsikrings- og gjenforsikringsformidlere.

Det følger av artikkel 10(7) i direktiv 2016/97 (forsikringsdistribusjonsdirektivet) at summene for profesjonsansvarsforsikring og minstekravet for finansiell kapasitet for forsikrings- og gjenforsikringsformidlere skal konsumprisindekseres. Fra 1. januar 2013 til og med 31. desember 2017 steg den europeiske konsumprisindeksen med 4,03 %. På bakgrunn av dette gjør delegert kommisjonsforordning 2019/1935 endring i artikkel 10(4) i direktiv 2016/97. Endringen er at profesjonsansvarsforsikringen nå minst skal dekke EUR 1 300 380 per krav og minst EUR 1 924 560 per år for alle krav, opp fra henholdsvis EUR 1 250 000 og EUR 1 850 000. Videre gjør delegert kommisjonsforordning 2019/1935 endring i artikkel 10(6) annet ledd bokstav b i direktiv 2016/97. Endringen er at minstekravet for finansiell kapasitet økes til EUR 19 510, opp fra EUR 18 750.

Endringene trer i kraft i EU 12. juni 2020.  

Merknader
Rettslige konsekvenser

Delegert kommisjonsforordningen er EØS-relevant, men den er ikke inntatt i EØS-avtalen ennå. Når forordningen er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift til Lov om forsikringsformidling. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Reglene forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for myndigheter/foretak/forbrukere.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2019)3448
Rettsaktnr.: (EU) 2019/1935
Basis rettsaktnr.: 2016/97
Celexnr.: 32019R1935

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 15.05.2019
Frist returnering standardskjema: 04.09.2019
Dato returnert standardskjema: 27.05.2019
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker