Listeføring og avlisting av land på vedlegg til hvitvaskingsdirektivet over høyrisikoland

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2020/855 av 7 mai 2020 om endring av delegert forordning (EU) 2016/1675 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2015/849 med hensyn til å tilføye Bahamas, Barbados, Botswana, Kambodia, Ghana, Jamaica, Mauritius, Mongolia, Myanmar, Nicaragua, Panama, Zimbabwe til tabellen i punkt I i vedlegget og slette Bosnia-Hercegovina, Etiopia, Gyuana, Den demokratiske folkerepublikken Laos, Sri Lanka og Tunisia fra tabellen

Commission Delegated Regulation (EU) 2020/855 of 7 May 2020 amending Delegated Regulation (EU) 2016/1675 supplementing Directive (EU) 2015/849 of the European Parliament and of the Council, as regards adding the Bahamas, Barbados, Botswana, Cambodia, Ghana, Jamaica, Mauritius, Mongolia, Myanmar/Burma, Nicaragua, Panama and Zimbabwe to the table in point I of the Annex and deleting Bosnia-Herzegovina, Ethiopia, Guyana, Lao People’s Democratic Republic, Sri Lanka and Tunisia from this table

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 22.06.2020

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: V. Bestemmelser som gjelder alle finansielle tjenester

Status

Forordningen har trådt i kraft i EU, og er til vurdering av EØS/EFTA-statene for innlemmelse i EØS-avtalen. Den materielle bestemmelsene er allerede gjennomført i Norge i hvitvaskingsforskriften.

Sammendrag av innhold
Fjerde hvitvaskingsdirektivs vedlegg over høyrisikoland (2016/1675) oppdateres jevnlig av Kommisjonen. En oppdatering fastsettes som en kommisjonsforordning. Kommisjonen har på grunnlag av sin analyse konkludert at følgende land bør betraktes som et tredjeland med strategiske mangler i sin ordning for bekjempelse av hvitvasking og terrorfinansiering, som utgjør en vesentlig risiko for EUs finansielle system: Bahamas, Barbados, Botswana, Kambodsja, Ghana, Jamaica, Mauritius, Mongolia, Myanmar/Burma, Nicaragua, Panama og Zimbabwe.

Følgende land foreslås avlistet: Bosnia-Herzegovina, Etiopia, Guyana, Laos, Sri Lanka og Tunisia.

Personer og foretak som er rapporteringspliktige etter hvitvaskingsregelverket, vil plikte å gjennomføre forsterkede kundetiltak dersom kunden eller reelle rettighetshavere av kunden er etablert i statene som foreslås listeført. Likeledes vil slike plikter bortfalle, hva angår landene som er foreslått avlistet. Bestemmelsen har ingen andre rettslige konsekvenser. 

Merknader
Rettslige konsekvenser
Den materielle bestemmelsene er allerede gjennomført i Norge i hvitvaskingsforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten gir utfyllende bestemmelser til plikter som allerede følger av hovedrettsakten. Reglene forventes ikke å ha vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for myndigheter/foretak/forbrukere.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2020)2801
Rettsaktnr.: 2020/855
Basis rettsaktnr.: Direktiv (EU) 2015/849
Celexnr.: 32020R0855

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 01.01.2020
Frist returnering standardskjema: 01.01.2020
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker