Ny mat - endring av bruksbetingelsene for proteinekstrakt fra svinenyrer.

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/973 av 6. juli 2020 som godkjenner endring av bruksbetingelsene for ny mat-ingrediensen proteinekstrakt fra svinenyrer etter Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 2015/2283 og som endrer Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/973 of 6 July 2020 authorising a change of the conditions of use of the novel food ‛protein extract from pig kidneys’ and amending Implementing Regulation (EU) 2017/2470

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 26.06.2020

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 10.09.2020

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsaktene er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Forordningen godkjenner endring av bruksbetingelsene for proteinekstrakt fra svinenyrer.

Proteinekstrakt fra svinenyrer er tidligere godkjent som ny mat (art. 5, forordning (EU) nr. 258/97), og inngår i unionslisten over ny mat (forordning (EU) nr. 2017/2470). Proteinekstraktet kan iht. unionslisten bru

(Sakkynd. inst. merknader)

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

kes i kosttilskudd, i maks. mengder på 3 kapsler/dag, som tilsvarer 12,6 mg svinenyreekstrakt per i dag. Forordningen godkjenner å inkludere tablettformer med magesaftresistent belegg som tillatt form.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift 25. juli 2017 nr. 1215 om ny mat. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet, næringen eller forbrukere. 

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser utkastet til rettsakt som EØS relevant og akseptabelt.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU)2020/0973
Basis rettsaktnr.: 2015/2283
Celexnr.: 32020R0973

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 05.06.2020
Frist returnering standardskjema: 17.07.2020
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 07.09.2020
Høringsfrist: 05.10.2020
Frist for gjennomføring:

Lenker