Nye kunngjøringsskjemaer (eForms)

EU-kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1780 av 23. september 2019 som etablerer standardiserte kunngjøringsskjemaer for offentlige anskaffelser (eForms) og opphever gjennomføringsforordning 2015/1986

Commission Implementing Regulation (EU) 2019/1780 of 23 September 2019 establishing standard forms for the publication of notices in the field of public procurement (eForms) and repealing Implementing Regulation (EU) 2015/1986

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 03.06.2020

Spesialutvalg: Offentlige anskaffelser

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XVI Offentlig innkjøp

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Rettsakten faller under EFTA-Sekretariatets "fast-track" prosedyre.

Sammendrag av innhold

Gjennomføringsforordning (EU) 2019/1780 av 23. september 2019 inneholder kunngjøringsskjema til bruk for oppdragsgivere som skal kunngjøre sine innkjøp. Skjemaene er delvis videreføring av tidligere skjemaer og delvis innføring av nye. Forordningen opphever gjennomføringsforordning 1986/2015

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten vil bli gjennomført i norsk rett ved at kunngjøringsskjemaene vil bli oversatt til norsk og lagt inn i den norske nettbaserte databasen for kunngjøringer av anskaffelser "Doffin". Forskrift om offentlige anskaffelser, forskrift om innkjøpsregler i forsyningssektorene og forskrift om konsesjonskontrakter viser til denne databasen.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten har ikke økonomiske eller administrative konsekvenser av betydning.

Sakkyndige instansers merknader

Forordningen hører inn under spesialutvalget for offentlige anskaffelser. I tråd med tidligere forordninger om samme tema (kunngjøringer) anses denne også EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Forordningen er EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2019)1780
Rettsaktnr.: 1780/2019
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32019R1780

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 31.10.2019
Frist returnering standardskjema: 12.12.2019
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker