EØS-notatbasen

VET - endring beskyttelsestiltak HPAI

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2020/798 av 17. juni 2020 som endrer beslutning (EU) 2020/47 om beskyttelsestiltak mot høypatogen aviær influensa subtype H5N8 i visse medlemsland

Commission Implementing Decision (EU) 2020/798 of 17 June 2020 amending Implementing Decision (EU) 2020/47 on protective measures in relation to highly pathogenic avian influenza of subtype H5N8 in certain Member States

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 18.06.2020

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 09.10.2020

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt i EU og ble publisert i Official Journal den 18. juni 2020.

Rettsakten skal gjennomføres i EFTA-landene samtidig med at den trer i kraft i EU.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer både selve beslutningen og vedlegg til beslutning (EU) 2020/47 som fastsetter risiko- og observasjonssonene som berørte medlemsstater ved utbrudd av høypatogen aviær influensa H5N8 hos fjørfe eller andre fugler i fangenskap. Disse sonene skal opprettes i henhold til artikkel 16(1) i direktiv 2005/94/EF. Varigheten av tiltakene som skal iverksettes iht. artikkel 29(1) og artikkel 31 i direktiv 2005/94/EØF oppgis også i rettsakten. Rettsakten bidrar til at det finnes en oppdatert oversikt over alle risiko- og observasjonssoner som er opprettet på grunn av utbrudd av høypatogen aviær influensa i EU til nå, samt varigheten av regionaliseringen. Den gjør det enklere for EU/EØS-statene, tredjestater og interessenter å holde seg orientert om sykdomssituasjonen. Dermed kan en unngå unødvendige forstyrrelser i samhandelen i EØS, samt at tredjestater innfører uberettigede handelshindringer.

Endringen av selve beslutningen (EU) 2020/47 skyldes vedvarende høyt smittepress i deler av Ungarn. Disse områdene blir definert som høyrisikoområder, og tiltakene her går ut over de som er fastsatt i direktiv 2005/94/EF. All forflytning av fjørfe og daggamle kyllinger fra og til besetninger i disse områdene blir forbudt. Tettheten av fugl i disse områdene skal reduseres. Dyr som skal slaktes, kan sendes til slakterier i nærliggende områder så fremt ekstra risikobegrensende tiltak gjennomføres. Oppstart med nytt innsett av fugl i besetninger i dette området skal forskyves i tid, og er ikke tillatt før offentlig veterinærvesen har godkjent de smittereduserende tiltakenes som er blitt påkrevd.  Områder med slike utfordringer listes nå i et nytt vedlegg II. På grunn av de spesielle utfordringer knyttet til disse områder omtalt i vedlegg II, forlenges tidsfristen for de allerede innførte risiko- og observasjonssonene som er ført opp i vedlegg I, del A og B i samme område.

Ytterligere endringer av vedlegg I er opprettelse av nye bekjempelsessoner og overvåkningssoner rundt det første utbrudd i Bulgaria og flere andre i Ungarn. Oppføringene av både Ungarn og Bulgaria endres i denne rettsakten.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Norge blir ikke direkte berørt av rettsakten. Rettsakten krever derfor ikke gjennomføring i norsk rett.
Mattilsynets nettsider inneholder informasjon om aviær influensa. På nettsidene er det en direkte lenke til Kommisjonens nettside om aviær influensa, som inneholder informasjon om utviklingen i sykdomssituasjonen i EU.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser verken for myndigheter, næringen eller forbrukere.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten skal innlemmes i EØS-avtalen etter forenklet prosedyre. Den tas opp til orientering i Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2020/798
Celexnr.: 32020D0798

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 18.06.2020
Dato for faktisk gjennomføring: 18.06.2020
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker