Teknisk standard for homogeniteten på underliggende eksponeringer i en STS-verdipapirisering

Kommisjonens delegerte forordning (EU) 2019/1851 av 28. mai 2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/2402 om reguleringsmessige tekniske standarder for homogeniteten av de underliggende verdipapiriseringseksponeringer

Comission Delegated Regulation (EU) 2019/1851 of 28 May 2019 supplementing Regulation (EU) 2017/2402 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards on the homogeneity of the underlying exposures in securitisation

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 28.05.2020

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: II. Banker og andre kredittinstitusjoner

Status

Rettsakten er i kraft i EU. Den er til vurdering av EØS statene for innlemmelse i EØS-avtalen. Hovedrettsakten (verdipapiriseringsforordningen) er ikke tatt inn i EØS-avtalen. 

Den tekniske stanadarden regulerer hvilke krav som skal stilles til homogenitet i underliggende eksponeringer i en STS-verdipapirisering. For å sikre at investorer på en enkel måte skal kunne vurdere risikoprofilen i en verdipapirisering stiller verdipapiriseringsforordningen krav til homigenitet. Homigenitet innebærer at verdipapirseringen skal inneholde en aktivatype.   

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordningen vil tas inn i EØS-avtalen og gjennomføres i norsk rett ved inkorporering. Dvs. at det i lov eller forskrift tas inn en bestemmelse om at forordningen gjelder som norsk forskrift.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Den tekniske standarden vil ikke medføre økonomiske og administrative konsekvenser utover det som gjelder for hovedrettsakten, verdipapiriseringsforordningen. 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten vurderes som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU) 2019/1851
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32019R1851

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 29.05.2019
Frist returnering standardskjema: 18.09.2020
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker