Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Utfyllende bestemmelser til EMIR om behandling av OTC-derivater inngått for sikringsformål ved visse typer verdipapirisering

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2020/448 av 17. desember 2019 om endring av delegert forordning (EU) 2016/2251 med hensyn til presisering av behandlingen av OTC-derivater i forbindelse med visse enkle, gjennomsiktige og standardiserte verdipapiriseringer for sikringsformål

Commission Delegated Regulation (EU) 2020/448 of 17 December 2019 amending Delegated Regulation (EU) 2016/2251 as regards the specification of the treatment of OTC derivatives in connection with certain simple, transparent and standardised securitisations for hedging purposes

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 21.05.2020

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: III. Børs og verdipapirer

Status

Kommsisjonsforordningen er vedtatt 17. desember 2019 og publisert i Official Journal 27. mars 2020. Den er ikke tatt inn i EØS-avtalen ennå. Forordningen viser til bestemmelser i forordning (EU) nr. 2017/2402, som heller ikke er tatt inn i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Kommisjonsforordningen presiserer motparters behandling av OTC-derivater som inngås for sikringsformål i forbindelse med enkle transparente og standardiserte verdipapiriseringer. Herunder hvilke vilkår knyttet til utveksling av sikkerhet mellom partene. Verdipapiriseringer som omfattes er definert i forordning (EU) nr. 2017/2402. Sistnevnte forordning er ikke inntatt i norsk rett p.t.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Kommisjonsforordningen vil bli gjennomført i verdipapirforskriften ved inkorporasjon

Økonomiske og administrative konsekvenser

Kommisjonsforordningen vil ikke ha nevneverdige økonomiske konsekvenser

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Kommisjonsforordningen anses EØS-relevant og akseptabel. Det vises til omtale i sammendraget over. Det vil kunne være behov for teknisk tilpasning fordi kommisjonsforordningen viser til en bestemmelse i forordning (EU) nr 2017/2402 som pt. ikke er tatt inn i EØS-avtalen så må ikrafttredelsen lenkes til ikrafttredelsen av forordning (EU) nr 2017/2402.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU)2020/448
Basis rettsaktnr.: 648/2014
Celexnr.: 32020R0448

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 07.04.2020
Frist returnering standardskjema: 22.07.2020
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Ja
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker