Utfyllende regler til CRR om kapitalkrav for banker - oppdatering av konverteringstabeller for eksterne kredittratinger

Kommisjonens gjennomførelsesforordning (EU) 2019/2028 av 29. november 2019 om endring av gjennomførelsesforordning (EU) 2016/1799 som gjelder konverteringstabellene som angir hvilke kredittkvalitetstrinn i parlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 som tilsvarer kredittrisikovurderingene fra eksterne kredittvurderingsbyråer

Commission Implementing Regulation (EU) 2019/2028 of 29 November 2019 amending Implementing Regulation (EU) 2016/1799 as regards the mapping tables specifying the correspondence between the credit risk assessments of external credit assessment institutions and the credit quality steps set out in Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 29.05.2020

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: II. Banker og andre kredittinstitusjoner

Status

Rettsakten har trådt i kraft i EU.

Sammendrag av innhold

Forordningen gir utfyllende regler til kapitalkravsregelverket for banker mv (Capital Requirements Regulation - 32013R0575). Den oppdaterer konverteringstabellene i (EU) 2016/1799, som spesifiserer sammenhengen mellom rating satt av eksterne kredittvurderingsbyråer og kredittkvalitetstrinn bestemt i parlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013. Dette innebærer kun at nyopprettede kredittvurderingsbyråer tas inn i oversikten, og ett byrå som ikke lenger er aktivt, tas ut. 

De samme tabellene har tidligere blitt oppdatert av kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/634 av 24. april 2018.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når forordningen tas inn i EØS-avtalen vil den gjennomføres i norsk rett ved henvisning/inkorporasjon. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Ingen

Sakk. inst. merknader

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Bestemmelsene er EØS-relevante og akseptable.

Det vil være behov for (tekniske) tilpasninger når det gjelder dato for ikrafttredelse. 

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU) 2019/2028
Basis rettsaktnr.: 575/2013
Celexnr.: 32019R2028

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 13.12.2019
Frist returnering standardskjema: 03.04.2020
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Ja
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker