Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Vet - tredjeland

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/626 av 7. mai 2020 om endring av vedlegg I til forordning (EF) nr. 798/2008 som angår oppføring av Nord-Makedonia på listen over tredjeland, områder, soner og segmenter, hvorfra visse fjørfeprodukter kan importeres til og sendes i transitt gjennom Unionen med hensyn til Newcastle disease

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/626 of 7 May 2020 amending Annex I to Regulation (EC) No 798/2008 as regards the entry for the Republic of North Macedonia in the list of third countries, territories, zones or compartments from which certain poultry commodities may be imported into or transit through the Union in relation to Newcastle disease

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 10.05.2020

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten skal gjennomføres i EFTA-landene samtidig med at den trer i kraft i EU.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer oppføringen av Nord-Makedonia i del 1 av vedlegg I til forordning (EF) nr. 798/2008 når det gjelder områder for tillatelse til import og transitt av fjørfe og fjørfeprodukter. Forordningen fastsetter krav vedrørende utstedelse av sertifikat til bruk ved import og transitt. Varene kan kun importeres til og sendes i transitt gjennom Unionen fra tredjeland som er oppført i kolonnene 1 og 3 på listen del 1 i vedlegg 1. Fra Nord-Makedonia har det vært mulig å importere fjørfekjøtt, egg og eggprodukter. Den 22. april 2020 bekreftet Nord-Makedonia funn av Newcastle disease i et fjørfehold i landet. Nord-Makedonia kan ikke lenger betraktes fri for sykdommen, og følgelig kan ikke deres veterinærmyndigheter attestere sendinger av fjørfekjøtt til konsum for import eller transitt gjennom Unionen.


Rettslige konsekvenser

Endringene medfører at forskrift om import og transitt av fjørfe og visse fjørfeprodukter fra tredjestater må endres i henhold til rettsakten.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for myndigheter, næringen eller forbrukere.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten skal innlemmes i EØS-avtalen etter forenklet prosedyre. Den tas opp til orientering i Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2020/626
Celexnr.: 32020R0626

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 11.05.2020
Dato for faktisk gjennomføring: 11.05.2020
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker