Godkjenning ny mat - endring spesifikasjoner hvetekimekstrakt (triticum aestivum)

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/443 av 25. mars 2020 som godkjenner endring av spesifikasjonene for ny mat ingrediensen hvetekimekstrakt (triticum aestivum) med høyt spermidininnhold etter Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 2015/2283 og som endrer Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/443 of 25 March 2020 authorising the change of the specifications of the novel food spermidine-rich wheat germ extract (Triticum aestevium) under Regulation (EU) 2015/2283 of the European Parliament and of the Council and amending Commission Implementing Regulation (EU) 2017/2470

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 30.03.2020

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 01.07.2020

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er vedtatt i EU. Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA - statene. 

Sammendrag av innhold

Forordningen godkjenner endring av spesifikasjonene for hvetekimekstrakt (Triticum aestivum) med høyt spermidininnhold i unionslisten over ny mat.

Hvetekimekstrakt (Triticum aestivum) med høyt spermidininnhold er tidligere godkjent som ny mat, og inngår i unionslisten over ny mat (forordning (EU) nr. 2017/2470). Ekstraktet kan brukes i kosttilskudd, i maksimumsmengder på 6 mg spermidin per dag.

Forordningen godkjenner endring av nivået for cadaverin i spesifikasjonen i vedlegg 2 i unionslisten, fra nåværende <0,1 µg/g til ≤16.6 µg/g.

Cadaverin er et biogent amin som dannes naturlig i hvete (og flere andre matvarer) som følge av bakteriell omdanning av proteiner. 0,1 µg/g er deteksjonsgrensen, mens naturlig innhold av cadaverin i hvete er opptil 16.6 µg/g. EFSA vurderte helserisiko ved biogene aminer i 2011. Innholdet av cadaverin er helsemessig trygt ifølge vurderingen gjort av "European Food Safety Authority".

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift 25. juli 2017 nr. 1215 om ny mat. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet, næringen eller forbrukere. 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser utkastet til rettsakt som EØS relevant og akseptabelt.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2020/443
Basis rettsaktnr.: 2015/2283
Celexnr.: 32020R0443

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 13.03.2020
Frist returnering standardskjema: 24.04.2020
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker