Godkjenning ny mat - Fruktkjøtt, juice, kons. Juice fra Theobroma cacao

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/206 av 14. februar som godkjenner fruktkjøtt, juice fra fruktkjøtt og konsentrert juice fra fruktkjøtt fra kakao (Theobroma cacao L.) som ny mat etter Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 2015/2283 og som endrer Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/206 of 14 February 2020 authorising the placing on the market of fruit pulp, pulp juice, concentrated pulp juice from Theobroma cacao L. as a traditional food from a third country under Regulation (EU) 2015/2283 of the European Parliament and of the Council and amending Implementing Regulation (EU) 2017/2470

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 04.03.2020

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 16.04.2020

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er vedtatt i EU. Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA - statene.

Sammendrag av innhold

Rettsakten godkjenner fruktkjøtt, juice fra fruktkjøtt og konsentrert juice fra fruktkjøtt fra kakao (Theobroma cacao L.) som ny mat. Produktene er tradisjonelle næringsmidler fra tredjeland, og er godkjent ved forenklet prosedyre for slike næringsmidler (artikkel 14 i ny mat-forordningen (2015/2283)).

Søkeren har dokumentert at fruktkjøtt, juice fra fruktkjøtt og konsentrert juice fra fruktkjøtt fra kakao (Theobroma cacao L.) har en langvarig sikker bruk som næringsmiddel i Brasil.

Tradisjonell mat fra tredjeland er ny mat som har vært brukt i lang tid i et tredjeland uten at det er påvist helseskader. Dette må bekreftes ved dokumentasjon av sammensetningen av matvaren, og at den har blitt brukt sammenhengende i minst 25 år i det vanlige kostholdet til et vesentlig antall mennesker i minst ett tredjeland. Tradisjonell mat fra tredjeland godkjennes ved at søkeren sender en melding til kommisjonen. Hvis en medlemsstat eller EFSA ikke legger fram en dokumentert innvending mot at produktet er trygt innen 4 måneder, kan Kommisjonen umiddelbart inkludere næringsmiddelet i unionslisten over godkjente produkter.

Verken medlemslandene eller EFSA har lagt fram dokumenterte innvendinger mot godkjenning, dvs. det er ikke angitt spesifikke helsemessige bekymringer.

Fruktkjøtt, juice fra fruktkjøtt og konsentrert juice fra fruktkjøtt fra kakao (Theobroma cacao L.) føres ved rettsakten opp i unionslisten over ny mat (forordning (EU) nr. 2017/2470). Det er ikke spesifisert matvarekategorier, dvs. at det ikke er gitt noen begrensninger for hvilke matvarekategorier ingrediensene kan tilsettes. Lovbestemte betegnelser er «fruktkjøtt fra kakao (Theobroma cacao L.)», «juice fra fruktkjøtt fra kakao (Theobroma cacao L.)», eller «konsentrert juice fra fruktkjøtt fra kakao (Theobroma cacao L.)». Vedlegg 2 inneholder spesifikasjoner (beskrivelse, typisk sammensetning, mikrobiologiske kriterier) .

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift 25. juli 2017 nr. 1215 om ny mat. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet, næringen eller forbrukere. 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser utkastet til rettsakt som EØS relevant og akseptabelt.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2020/206
Basis rettsaktnr.: 2015/2283
Celexnr.: 32020R0206

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 21.02.2020
Frist returnering standardskjema: 03.04.2020
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker