EØS-notatbasen

Kommisjonsforordning om kvalitetsrapporter om integrert landbruksstatistikk

Kommisjonens implementerende forordning (EU) nr 2020/405 av 16. mars 2020 om kvalitetsrapporter i henhold til forordning (EU) nr. 2018/1091 om integrert landbruksstatistikk

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/405 of 16 March 2020 specifying the arrangements for, and contents of, the quality reports to be transmitted under Regulation (EU) 2018/1091 of the European Parliament and of the Council on integrated farm statistics

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 27.03.2020

Spesialutvalg: Statistikk

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XXI. Statistikk

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Forordningen er til vurdering i EØS/EFTA-landene.

Sammendrag av innhold

Formålet med forordningen er å fastslå de praktiske ordningene rundt og innholdet i kvalitetsrapporter som skal rapporteres i henhold til rammeforordningen for europeisk landbruksstatistikk, europaparlaments- og rådsfordning (EU) nr. 2018/1091 som er innlemmet i EØS-avtalen vedlegg XXI.  Innholdet i kvalitetsrapportene bestemmes i forordningens vedlegg.

Kvalitetsrapportene skal inneholde kvalitetskriterier og indikatorer i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 223/2009 om europeisk statistikk, med utgangspunkt i kvaliteskriteriene relevans, nøyaktighet med flere. I tillegg skal landene rapportere på områder som kvalitetsledelse, revisjon og mer detaljerte mål på kvalitet når det gjelder metode og utvalg for publiserte og behandlede data. I henhold til forordningen skal også landene rapportere på institusjonelt mandat, konfidensialitet og oppgavebyrde i sammenheng med statistikker knyttet til rammeforordningen for integrert landbruksstatistikk.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Norge ved Statistisk sentralbyrå har vært med i arbeidet av utformingen av forordningen. Forordningen vil bli gjennomført i norsk rett i forskrift til statistikkloven.

Økonomiske og administrative konsekvenser

De økonomiske og administrative konsekvensene ansees å være begrensede og vil bli dekket innenfor byråets alminnelige budsjett.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Statistisk sentralbyrå, som finner den relevant og akseptabel.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2020/405
Basis rettsaktnr.: 2018/1091
Celexnr.: 32020R0405

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 19.02.2020
Frist returnering standardskjema: 01.04.2020
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker