Økodesign, håndtørkere, Grow Lot 12

Økodesign kravforberedende studium håndtørkere, Grow Lot 12

Ecodesign Preparatory Study on Hand Dryers, Grow Lot 12

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 09.03.2020

Spesialutvalg: Energi

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Olje- og energidepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen:

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Studien er planlagt ferdigstilt i mars 2020.  

Interessentmøter ble avholdt 17. januar og 20. november 2019. 

Sammendrag av innhold

Denne saken er knyttet til økodesigndirektivet. Direktivet er sammen med energimerkeforordningen virkemidler for å redusere energirelaterte produkters miljøbelastning i hele deres livssyklus, og gi forbrukeren mulighet til å velge det mest energieffektive produktet på markedet. Les mer om dette på NVEs nettsider.

Europakommisjonen har startet en kravforberedende studie om økodesign- og energimerkekrav for håndtørkere. Studien er planlagt ferdigstilt i mars 2020. Målet med studien er å analysere produktgruppen håndtørkere for etablering av økodesign- og energimerkekrav. Studien vil undersøke potensialet for miljømessig forbedring av håndtørkere, inkludert aspekter relevante for den sirkulære økonomien. 

Håndtørkere er ikke blant NVEs prioriterte produkter for særskilt oppfølging. 

Den kravforberedende studien er en teknisk, miljømessig og økonomisk analyse av håndtørkere gjennomført i henhold til artikkel 15 i økodesigndirektivet. Resultatene av studien vil være et beslutningsgrunnlag for hvorvidt Kommisjonen velger å gå videre med å utforme krav.

Studien følger vanlig metodikk, MEErP.

Studien er bygget opp med følgende delrapporter:  

Task 1 Virkeområde (definisjoner, status for eksisterende standarder og lovgivning)
Task 2 Markeder (volum og priser)
Task 3 Forbrukere (produktetterspørselsiden)
Task 4 Teknologier (produkttilbudsiden inkludert BAT og BNAT)
Task 5 Miljø og økonomi (Base case LCA og LCC)
Task 6 Designmuligheter
Task 7 Scenarier (policy, scenarier, virkninger og sensitivitetsanalyser)

Merknader

Hovedrettsakten - direktiv 2009/125/EF (økodesigndirektivet) - er hjemlet i Traktat om den Europeiske Union (TEU), EU-traktatens artikkel 95.

Gjeldende norsk lovgivning på området er LOV 1976-06-11 nr 79: Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven) med underliggende forskrift 2011.02.23 nr 0190: Forskrift om miljøvennlig utforming av energirelaterte produkter (økodesignforskriften).

Rettslige konsekvenser

Økodesigndirektiv II ble innlemmet i EØS-avtalen i 1.7.2011 ved EØS-komite-beslutning nr. 67/2011 og er gjennomført i norsk rett gjennom økodesignforskriften som trådte i kraft 1. mars 2011. Når forordningen er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i økodesignforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Sakkyndige instansers merknader

Vurdering

Håndtørkere er ikke blant NVEs prioriterte produkter. NVE vil følge med i regelverksprosessen på et administrativt plan

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Type sak Regelverk i utvikling/komiteer/arbeidsgrupper under kommisjonen
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.: 2009/125

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker