Plantevernmiddelrester 2020-192 prokloraz

Kommisjonsforordning (EU) 2020/192 av 12. februar 2020 som endrer vedlegg II og III til forordning (EU) nr. 396/2005 av Europaparlamentet og Rådet vedrørende grenseverdier for prokloraz i eller på visse produkter.

Commission Regulation (EU) 2020/192 of 12 February 2020 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for prochloraz in or on certain products

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 16.03.2020

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 16.04.2020

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen:

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Rettsakten er vedtatt i EU og er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

De eksisterende grenseverdiene for prokloraz er revurdert, etter artikkel 12 til forordning (EF) 396/2005.

Rettsakten endrer grenseverdier (MRL) for prokloraz. Restdefinisjonen for prokloraz er endret etter "European Food Safety Authority" (EFSA) anbefaling. Restdefinisjonen for prokloraz uttrykkes nå som summen av prochloraz, og metabolittene BTS 44595 (M201-04) og BTS 44596 (M201-03).

Enkelte MRLer er fastsatt lavere på grunn av helserisiko for forbruker knyttet til nåværende MRL. Videre er enkelte av Codex MRLene for stoffet også tatt inn i rettsakten. 

Fordi hver enkelt LOQ for de tre stoffene er 0,01 mg/kg, er laveste mulige MRL for prokloraz 0,03* mg/kg.  

Endringene i grenseverdier (MRL) gjelder i EU fra 4. september 2020. Hvis rettsakten blir tatt inn i norsk forskrift før denne datoen, blir grenseverdiene gjeldende fra 4. september også i Norge. Hvis rettsakten tas inn i norsk forskrift senere enn 4. september 2020, vil rettsakten gjelde umiddelbart i Norge.

Det gis overgangsordning for produkter ved at tidligere MRLer for disse stoffene fortsatt vil gjelde for produkter som er produsert i EU/EØS eller importert til EU/EØS før 18. mai 2020.

De nye grenseverdiene er vurdert, risikohåndtert og vedtatt av "Standing Committee of Plants, Animals, Food and Feed, Plant Protection Products Pesticide Residues" (SCPAFF-PR)

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten krever endring i norsk forskrift 18. august 2009 nr. 1117 om rester av plantevernmidler i næringsmidler og fôrvarer.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Mattilsynet anser at endringene er minimale og at rettsakten;

• ikke får vesentlige økonomiske konsekvenser verken for næringen eller Mattilsynet, men analysen av prochloraz beskrives av EU RL (referanselaboratorie) som krevende. Metoden krever et hydrolysetrinn som gjør at disse ikke kan inkluderes i multimetoder. Kostnadene til plantevernmiddelanalyser vil derav kunne øke.

• ikke får vesentlige administrative konsekvenser for Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Helserisiko er alltid vurdert når MRL for rester av plantevernmidler fastsettes. EFSA har i forkant av vedtakene vurdert nødvendigheten av å endre grenseverdiene opp mot hensynet til forbrukernes sikkerhet. I EFSAs vurderinger for de respektive stoffer har EFSA konkludert med anbefalte MRLer for enkeltprodukter. I disse vurderingene blir det tatt hensyn til både langtidseksponering og akutt giftighet. Forutsatt lovlig bruk og rester under grenseverdiene vil dette da ikke utgjøre noen helsefare for forbruker. Det er da tatt hensyn til den nyeste kunnskapen om stoffenes toksikologiske egenskaper i vurderingene. Det minste nivå hvor det påvises en langtidsvirkning eller minste nivå hvor det blir påvist akutt helserisiko, danner alltid grunnlag for fastsettelse av grenseverdier.

Detaljer om endringene i MRL kan ved enkle søk finnes i EU Pesticides database. Ved å krysse av i punkt 3 for «MRLs evolution», kan man finne endringer av MRL for den enkelte kombinasjon av plantevernmiddel og produkt:

http://ec.europa.eu/sanco_pesticides/public/?event=pesticide.residue.selection&language=EN  

Mattilsynet vurderer at de nye grenseverdiene er fastsatt slik at hensynet til forbrukernes helse er ivaretatt. Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel. MRLene er vurdert med hensyn til forbrukernes trygghet på bakgrunn av inntaksdata fra 27 europeiske forbrukergrupper og disse er etter dagens kunnskap vurdert å ikke medføre noen helsefare for forbrukere. EFSA vurderingene støtter de nye MRLene som er fastsatt i denne forordningen.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU) 2020/0192
Basis rettsaktnr.: 396/2005
Celexnr.: 32020R0192

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 14.02.2020
Frist returnering standardskjema: 27.03.2020
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Ja
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 19.03.2020
Høringsfrist: 08.05.2020
Frist for gjennomføring:

Lenker