Beregning av gjennomsnittlige CO2-utslipp m.m. for fabrikanter av personbiler og varebiler for 2018

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2020/1035 av 3. juni 2020 som bekrefter eller endrer den foreløpige beregningen av det gjennomsnittlige spesifikke CO2-utslipp og spesifikke utslippsmål for fabrikanter av personbiler og lette nyttekjøretøy for 2018 i samsvar med parlaments- og rådsforordning (EU) 2019/631

Implementing Decision (EU) 2020/1035 of 3 June 2020 confirming or amending the provisional calculation of the average specific emissions of CO2 and specific emissions targets for manufacturers of passenger cars and light commercial vehicles for the calendar year 2018 pursuant to Regulation (EU) 2019/631 of the European Parliament and of the Council

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 15.11.2020

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XX. Miljø

Kapittel i EØS-avtalen: III. Luft

Status

Beslutningen ble vedtatt 3. juni 2020 og publisert i Den europeiske unions tidende 16. juli 2020. Den kom til anvendelse i EU fra 5. august 2020.

Forordningen ble tatt inn i EØS-avtalen på EØS-komiteens møte den 19.03.21, beslutning nr. 128/2021. Endringsforskrift ble vedtatt 25.03.21, og Form 1 ble sendt ESA den 26.03.21.

Sammendrag av innhold

Bakgrunn

Forordning (EU) 2019/631 skal bidra til reduksjon i klimagassutslipp og setter målkrav til gjennomsnittlige CO2-utslipp fra nye person- og varebiler som registreres i EU/EØS-området. Målkravene retter seg mot bilfabrikantene. Gjennomsnittsmålet fordeles mellom bilfabrikantene, og den enkelte fabrikant blir tildelt sine spesifikke utslippsmål etter en nærmere fastsatt formel. Forordningen har til hensikt at utslippsmålene skal kunne oppnås på en kostnadseffektiv måte. Det er derfor lagt opp til at fabrikantene kan avtale å danne grupper for sammen å oppnå målkravene som settes (pooling).

Nærmere om beslutningen

I tråd med forordning (EU) 2019/631 - og de opphevede forordningene (EF) nr. 443/2009 og (EU) nr. 510/2011 når det gjelder spesifikke utslippsmål og gjennomsnittlige spesifikke utslipp for kalenderåret 2018 - skal EU-kommisjonen hvert år fastsette de gjennomsnittlige spesifikke CO2-utslippene og de spesifikke utslippsmålene for hver fabrikant av personbiler og varebiler (lette nyttekjøretøy), samt for hver sammenslutning (pool) av fabrikanter. På dette grunnlaget fastsettes hvordan fabrikantene eller sammenslutningen av fabrikanter ligger an i forhold til sine forpliktelser om ikke å overskride sine respektive, spesifikke utslippsmål. De detaljerte dataene som brukes til beregningen baseres på medlemsstatenes innrapporterte data over nye person- og varebiler som ble registrert i kalenderåret 2018. Fristen for å levere disse dataene var 28. februar 2019.

Når data om nyregistrerte person- og varebiler er innrapportert, går EU-kommisjonen gjennom datamaterialet. Der de ser behov, kan de etterspørre data eller kontroll av data fra medlemsstatenes registreringsmyndigheter. Videre blir fabrikantene anmodet om å verifisere de foreløpige dataene som EU-kommisjonen har beregnet. Når kontrollprosedyrene er ferdig, foreligger de endelige beregningene og fabrikantenes resultater. Resultatene for kalenderåret 2018 er listet i beslutning (EU) 2020/1035. Dersom en fabrikant eller sammenslutning av fabrikanter overskrider sine utslippsmål, blir de ilagt en sanksjonsavgift i tråd med ovennevnte forordninger. For 2018 var det tilfellet for personbilfabrikanten Automobili Lamborghini S.p.A.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordning (EU) 2019/631 er tatt inn i forskrift 28. desember 2018 nr. 2247 om krav til CO₂-utslipp mv. for produsenter av person- og varebiler. Beslutning (EU) 2020/1035 tas inn i samme forskrift.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Beslutningen oppsummerer resultatene for kalenderåret 2018 og vurderes ikke å få økonomiske og administrative konsekvenser for private eller offentlige aktører i Norge utover arbeidet som må gjøres for implementere rettsakten i norsk forskrift.

Sakkyndige instansers merknader

Beslutningen anses EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2020/1035
Basis rettsaktnr.: 2019/631
Celexnr.: 32020D1035

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 22.07.2020
Frist returnering standardskjema: 11.11.2020
Dato returnert standardskjema: 15.11.2020
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 19.03.2021
Nummer for EØS-komitebeslutning: 128/2021
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker