Endring og korrigering av forordning (EU) 2015/640

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/97 av 28. januar 2021 om endring og korrigering av forordning (EU) 2015/640 med hensyn til introduksjon av ytterligere luftdyktighetsspesifikasjoner

Commission Implementing Regulation (EU) 2021//97 of 28 January 2021 amending and correcting Regulation (EU) 2015/640 as regards the introduction of new additional airworthiness requirements

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 02.11.2020

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: VI. Sivil luftfart

Status

Saken ble drøftet under EASA komitemøte 27. - 28. oktober 2020. Kommisjonen opplyste at ønsker statenes skriftlige kommentarer på dette. I tillegg venter de på tilbakemeldingene fra fly-produsentene. Kommentarfristen til disse er innen utgangen av november 2020. Kommisjonen planlegger å fremme saken for skriftlig avstemning i EASA-komiteen før årsskiftet.

Sammendrag av innhold

Regelverket inneholder følgende elementer:

  • Utsettelse av implementeringsdato for punkt 26.60 (krav om dynamiske tester av seter) i anneks I til forordning 2015/640 med 8 dager (fra 18. feb. 2021 til 26. feb. 2021). Årsaken er at covid-19 har medført forsinkelser med henhold til sertifisering av luftfartøyer som ikke oppfyller kravene, og som derfor som var planlagt å skulle få luftdyktighetsbevis før forordningens overgangsfrist 18. februar 2021. Dette gjelder visse eldre modeller i Airbus A320 og A321 serien. 
  • Videre er det rettet en utilsiktet feil angående «ageing aircraft» i forordningens pkt. 26.334 i annex I. Regelen endres slik at aktører som innehar supplement typesertifikat (STC-holders) ikke trenger å utarbeide damage tolerance data med mindre slike data etterspørres av operatørene.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Gjennomføring av den nye regelverket vil innebære behov for endring av forskrift om ytterligere luftdyktighetsspesifikasjoner for luftfartsselskaper, Part 26.

Det vil ikke bli gjennomført høring av endringen siden det kun er tale om minimal endring av ikraftsetting for et krav som allerede har vært på høring. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Ettersom denne tidsmessige utsettelsen er minimal, anses ikke endringen å få noen annen praktisk konsekvens enn å sørge for bedre sammenheng i reglene.

Sakkyndige instansers merknader

Luftfartstilsynet vurderer at rettsakten er EØS-relevant og akseptabel. 

Vurdering

Luftfartstilsynet vuderer at rettsakten er EØS-relevant og akseptabel. Det er ikke behov for tilpasningstekst. 

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU) 2021/97
Basis rettsaktnr.: 2018/1139
Celexnr.: 32021R0097

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 03.02.2021
Frist returnering standardskjema: 11.05.2021
Dato returnert standardskjema: 04.02.2021
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker