Fôrvarer

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/2121 av 16. desember 2020 om godkjenning av et preparat av 6-fytase produsert av Komagataella phaffii DSM 32854 som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle fjørfearter, prydfugler, smågris, slaktegris, avlspurker og mindre utbredte svinearter for oppfôring eller avl (innehaver av godkjenningen: Huvepharma EOOD)

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/2121 of 16 December 2020 concerning the authorisation of a preparation of 6-phytase produced by Komagataella phaffii DSM 32854 as a feed additive for all poultry species, ornamental birds, piglets, pigs for fattening, sows and minor porcine species for fattening or reproduction (holder of authorisation: Huvepharma EOOD)

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 17.11.2020

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 23.03.2021

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Rettsakten gjelder godkjenning av enzymet 6-fytase produsert ved hjelp av Komagataella phaffii (DSM 32854) som avlteknisk tilsetningsstoff i gruppen ‘fordøyelsesforbedrende midler’. Det er godkjent for en rekke fjørfe og svinetyper. EFSA vurderer preparatet å være trygt for dyrehelse, folkehelse og miljø. Preparatet har en effekt på fordøyeligheten av fosfor over et minsteinnhold på 250 FTU/kg fullfôr. Det skal merkes med at det kan brukes i fôr med mer enn 0,23% fytinbundet fosfor.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel. 

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2020/2121
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32020R2121

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 18.12.2020
Frist returnering standardskjema: 29.01.2021
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 19.10.2020
Høringsfrist: 02.12.2020
Frist for gjennomføring:

Lenker