Fôrvarer

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/2120 av 16. desember 2020 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2016/1964 med hensyn til godkjenningen av et preparat av montmorillonit-illit som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/2120 of 16 December 2020 amending Implementing Regulation (EU) 2016/1964 as regards the authorisation of a preparation of montmorillonite-illite as feed additive for all animal species

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 17.11.2020

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 23.03.2021

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Rettsakten gjelder endret godkjenning av anti-klumpemidlet montomrillonit-illitt. Preparatet ble godkjent i 2016 (forordning 2016/1964) som teknologisk tilsetningsstoff for alle dyr.  I den opprinnelige godkjenningen var minsteinnhold for effekt på 20 000 mg/kg. Det er nå redusert til 10 000 mg/kg. Redusert dose påvirker ikke om det er trygt for dyrehelse, folkehelse eller miljø.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel. 

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2020/2120
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32020R2120

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 15.01.2021
Frist returnering standardskjema: 26.02.2021
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 19.10.2020
Høringsfrist: 02.12.2020
Frist for gjennomføring:

Lenker