Fôrvarer

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1755 av 24. november 2020 om godkjenning av preparatet av Bacillus coagulans DSM 32016 som tilsetningsstoff i fôrvarer til diende og avvendte smådyr av grisefamilien, oppfôringsfjørfe og prydfugler (innehaver av godkjenningen: Biochem Zusatzstoffe Handels- und Produktionsges. mbH)

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1755 of 24 November 2020 concerning the authorisation of a preparation of Bacillus coagulans DSM 32016 as a feed additive for suckling and weaned Suidae piglets, poultry for fattening and ornamental birds (holder of authorisation Biochem Zusatzstoffe Handels- und Produktionsges. mbH)

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 17.11.2020

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 12.01.2021

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Rettsakten gjelder godkjenning av et preparat av Bacillus coagulans (DSM 32016) som avlteknisk tilsetningsstoff i gruppen av ‘midler som stabiliserer tarmfloraen’. Det er godkjent i fôr til diende og avvent svin, fjørfe til slakt og prydfugler. Bakteriestammen oppfyller QPS kriteriene (ikke toksisk eller resistent for antibiotika). EFSA vurderer preparatet som trygt for dyrehelse, folkehelse og miljø. Det har også effekt over minsteinnhold på 1x109 CFU/fullfôr. Preparatet kan brukes sammen med koksidiostatikaene halofuginone og diclazuril.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2020/1755
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32020R1755

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 27.11.2020
Frist returnering standardskjema: 08.01.2021
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 19.09.2020
Høringsfrist: 02.12.2020
Frist for gjennomføring:

Lenker