EØS-notatbasen

Kommisjonsforordning om endring av klassifisering av bostedsland i reiselivstatistikk i forbindelse med at Storbritannia trekker seg fra EU

Kommisjonens delegerte forordning (EU) nr. 2020/1569 av 23. juli 2020 som endrer vedlegg I i europaparlaments og rådsforordning 692/2011 med klassifiseringen av bostedsland for gjester som bor på kommersielle overnattingsvirksomheter i forbindelse med at Storbritannia trekker seg fra EU

Commission delegated regulation (EU) 2020/1569 of 23.7.2020 amending Annex I to Regulation (EU) No 692/2011 of the European Parliament and of the Council, on the classification of countries of residence of guests staying at tourist accommodation establishments in the context of the withdrawal of the United Kingdom from the Union

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 02.11.2020

Spesialutvalg: Statistikk

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XXI. Statistikk

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Forordningen er til vurdering i EØS/EFTA-landene.

Sammendrag av innhold

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 692/2011 regulerer europeisk reiselivsstatistikk. Forordningen regulerer blant annet statistikk over overnattinger som berøres av denne delegerte forordningen. Etter Storbritannia trakk seg fra EU fra og med 1. februar 2020 er det nødvendig å oppdatere statistikk over overnattinger slik at Storbritannia er gjengitt som et tredje-land, dvs. ikke EU-land.

Denne forordningen oppdaterer vedlegget til forordning 692/2011 med listen over gjestenes bostedsland i statistikk over overnattinger. I henhold til den oppdaterte klassifikasjonen av land skal Storbritannia inkluderes som et separat land, utenfor EU, slik som andre viktige turistpartnere for EU. I tillegg justeres aggregatet for EU fra EU28 til EU27. Storbritannia er ansett som en viktig kilde for turisme i EU og det er derfor nødvendig at det rapporteres separate tall for overnattinger fra gjester fra Storbritannia i statistikk over overnattinger.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Norge ved SSB har vært med i arbeidet av utformingen av forslaget. Forordningen vil bli gjennomført i norsk rett i forskrift til statistikkloven.

Økonomiske og administrative konsekvenser

De økonomiske og administrative konsekvensene ansees å være begrensede. Forordningen medfører ingen økt oppgavebyrde eller endringer i det underliggende regelverket for reiselivsstatistikk.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Statistisk sentralbyrå, som finner den relevant og akseptabel.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU) 2020/1569
Basis rettsaktnr.: (EU) 2011/692
Celexnr.: 32020R1569

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema:
Frist returnering standardskjema: 07.10.2020
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: