Midlertidige tilpasninger til covid-19-pandemien av regelverket om forsvarlig verdsettelse i henhold til art. 105 (14) i CRR

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2020/866 av 28. mai 2020 om endring av delegert forordning (EU) 2016/101 om supplerende regler til parlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 angående reguleringsmessige tekniske standarder for forsvarlig verdsettelse i henhold til artikkel 105(14) i forordning (EU) nr. 575/2013

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2020/866 of 28 May 2020 amending Delegated Regulation (EU) 2016/101 supplementing Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards for prudent valuation under Article 105(14) of Regulation (EU) No 575/2013

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 30.11.2020

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: II. Banker og andre kredittinstitusjoner

Status

Rettsakten har trådt i kraft i EU og den er til vurdering for innlemmelse i EØS-avtalen. Bestemmelsene vil sannsynligivis ikke rekke å tre i kraft i Norge før gyldigheten utløper.

Sammendrag av innhold

Forordningen tilpasser regelverket om forsvarlig verdsettelse til volatiliteten i markedet i CRR under covid-19-pandemien. Bestemmelsene er midlertidige og utløper 31. desember 2020. 

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når forordningen er innlemmet i EØS-avtalen vil den tas inn i norsk rett ved henvisning i CRR/CRD IV-forskriften. Bestemmelsene opphører 31. desember 2020 og det er usikkert hvorvidt den vil rekke å bli innlemmet i EØS-avtalen innen da. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Reglene forventes ikke å få noen økonomiske eller administrative konsekvenser for myndigheter/foretak/forbrukere.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Bestemmelsene vil sannsynligivis ikke rekke å tre i kraft i Norge før gyldigheten utløper.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU) 2020/866
Basis rettsaktnr.: 575/2013
Celexnr.: 32020R0866

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 04.06.2020
Frist returnering standardskjema: 01.07.2020
Dato returnert standardskjema: 03.09.2020
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker