Økologi-Merking av produkter, fôr og engfrøblandinger

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/642 av 30 oktober 2020 om endring av Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/848 vedlegg III som omhandler informasjon som må medfølge ved merking av økologiske produkter

Commission Delegated Regulation (EU) 2021/642 of 30 October 2020 amending Annex III to Regulation (EU) 2018/848 of the European Parliament and of the Council as regards certain information to be provided on the labelling of organic products

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 16.11.2020

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 12.01.2021

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsaktene er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Den delegerte rettsakten gjennomfører utfyllende regler til det nye økologiregelverket, og både hovedrettsakten (forordning (EU) 2018/848) og det utfyllende regelverket skal tre i kraft i EU den 1.1.2022. Rettsakten gir regler for merking av produkter, fôr- og engfrøblandinger. Merkingen skal sikre at økologiske virksomheter har nødvendig informasjon om produkter er tillatt å bruke i økologisk produksjon. 

Rettsakten gjennomfører endringer i vedlegg III punkt 2.1. i forordning (EU) 2018/848, og gir følgende regler for merking av produkter, fôr- og engfrøblandinger:

Merking av økologiske og karensprodukter:

Rettsakten gir utfyllende regler for merking av økologiske produkter og produkter under omlegging til økologisk produksjon (karens). Slike produkter skal merkes med navn/adresse på virksomhet, navn på produkt, navn eller kodenummer på kontrollorgan og hvis relevant lot identifikasjon.

Merking av fôrvare:

Rettsakten gir spesifikke krav til merking av fôrblandinger, og viderefører tilsvarende regler som i gjeldende regelverk (jf. artikkel 60.2 og 61 i forordning (EF) 889/2008). Det er krav om å merke sammensetning av ingredienser i økologisk fôr, og opplyse om andelen ingredienser av økologisk, karens og ikke-økologisk opprinnelse. Fôr som ikke oppfyller minimumskravet i økologiregelverket for å kunne merkes som økologisk (jf. artikkel 30.6 i forordning (EU) 2018/848), kan under visse vilkår merkes med "kan brukes i økologisk produksjon". 

Merking av såvare - engfrøblanding:

Rettsakten gir nye regler for merking av engfrøblandinger som inneholder både økologiske og ikke-økologiske sorter og arter. Det er en forutsetning at det ikke benyttes samme sort av økologisk og ikke-økologisk opprinnelse i samme blanding. Det er ikke regler for dette i gjeldende økologiregelverk, men har vært en nasjonal praksis i mange land inkludert Norge. Det blir krav om å merke prosentandelen av de ulike sortene og artene i blandingen, og med informasjon om karens eller økologisk opprinnelse. Det innføres et nytt krav om innhold av minimum 70% andel økologisk og karens vare beregnet ut fra vekt i slike engfrøblandinger. Det vil si maksimum innhold av 30% ikke-økologisk andel. Engfrøblandiger kan benyttes både til grovfôr og som grønngjødsling i økologiske virksomheter. Det er et krav om at det må søkes om tillatelse før bruk av ikke-økologiske sorter i engfrøblandinger, for å sikre at det er dokumentasjon på at økologiske sorter ikke er tilgjengelig (jf. punkt 1.8.5., del I, vedlegg II i forordning (EU) 2018/848). Det er et krav om å merke produktet med informasjon om at produktet kun kan benyttes nasjonalt og innenfor virkeområdet beskrevet i tillatelsen. 

Informasjon om merking av produkter kan også fremkomme i et medfølgende dokument hvis mest hensiktsmessig, men det er nødvendig at dokumentet med sikkerhet kan tilknyttes varepartiet. I dette dokumentet må det fremkomme hvem som er leverandør av produktet. 

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten vil bli gjennomført gjennom at det vedtas en ny økologiforskrift som erstatter forskrift av 18. mars 2017 nr. 355 om økologisk produksjon og merking av økologiske landbruksprodukter akvakulturprodukter, næringsmidler og fôr (økologiforskriften).

Økonomiske og administrative konsekvenser

Nye regler som gjennomføres ved forordning (EU) 2021/642 vurderes til ikke å medføre økonomiske eller administrative konsekvenser av vesentlig betydning for norske virksomheter eller myndigheter. Vi vurderer at rettsakten innebærer en nyttevirkning for økologiske virksomheter ved at rettsakten sikrer tilstrekkelig merking av fôr, og samtidig muliggjør omsetning av engfrøblandinger som inneholder både økologiske og ikke-økologiske sorter.

Rettsakten sikrer videreføring av regler for tilstrekkelig og riktig merking av fôr, slik at virksomheter har tilgang på nødvendig informasjon og bekreftelse på at fôret er tillatt å benytte i økologisk produksjon. Muligheten for å merke fôrblandinger med «kan brukes i økologisk produksjon» blir videreført når det ikke er tillatt å merke produktene som økologiske. Betingelsen for å merke et fôr som økologisk er at det kun inneholder økologiske landbruksingredienser, og at minimum 95% av produktets tørrstoff består av økologiske landbruksingredienser. Alt fôr til økologisk svin og fjørfe merkes per i dag med "kan brukes i økologisk produksjon", siden produktene inneholder fiskemel fra bærekraftig fiskeri (vill fisk) og kan innholde inntil 5% ikke-økologiske proteinråvarer. Slik merking er også nødvendig når det brukes karensfôrråvarer, og i fôrblandinger med høyt mineralinnhold. Slik merking brukes derfor også på tilskuddsfôr. 

Det blir nye regler som regelverksfester gjeldende praksis i flere land (inkludert Norge), og som tillater en viss andel ikke-økologiske sorter/arter i engfrøblandinger til bruk i økologisk produksjon. Det innføres en ny minimumsgrense for andelen økologisk eller karens opprinnelse i engfrøblandingen på 70%. Dette er tilsvarende grense som vi allerede har praktisert i Norge. Det er mangel på tilstrekkelig mengde økologiske sorter av nødvendig diversitet og kvalitet til å kunne produsere 100% økologiske engfrøblandinger. I Norge er det arter som er svært vanskelig å dyrke økologisk (f.eks. hvitkløver og engrapp), og ulike sorter har ulik evne til å overleve over vinteren («vinterherdighet»). Engfrøblandinger med en viss andel ikke-økologiske sorter er derfor viktig for å sikre økologisk grovfôr av god kvalitet, og som er tilpasset dyrking i ulike deler av landet og klimaforhold.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2021)642
Rettsaktnr.: 2021/642/EU
Basis rettsaktnr.: 2018/848
Celexnr.: 32021R0642

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 13.11.2020
Frist returnering standardskjema: 05.03.2021
Dato returnert standardskjema: 15.01.2021
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 01.07.2021
Høringsfrist: 01.10.2021
Frist for gjennomføring:

Lenker