Plantevernmiddelrester 2020/1565

Kommisjonsforordning (EU) 2020/1565 av 27. oktober 2020 som endrer vedlegg II, III og IV til Europaparlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 når det gjelder maksimale grenseverdier for 1,4‐diaminobutan, 1-methylcyclopropen, ammoniumacetat, bifenazate, klorantraniliprol, klormekvat, cyprodinil, kalsiumkarbonat, mandipropamid, pepper, pyridaben, repellenter: blodmel, sjøgress ekstrakter og trimetylaminhydroklorid i eller på visse produkter

Commission Regulation (EU) 2020/1565 of 27 October 2020 amending Annexes II, III and IV to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for 1,4‐diaminobutane, 1-methylcyclopropene, ammonium acetate, bifenazate, chlorantraniliprole, chlormequat, cyprodinil, limestone, mandipropamid, pepper, pyridaben, repellants: blood meal, seaweed extracts and trimethylamine hydrochloride in or on certain products

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 16.11.2020

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 31.05.2021

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er vedtatt i EU og er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Endringene i forordningen gjelder fastsettelse av høyere grenseverdier (MRL) for visse produkter på bakgrunn av søknader om fastsettelse av MRL knyttet til godkjenninger av ny bruk i EU/EØS og noen søknader om MRL (importtoleranse MRL) på bakgrunn av godkjent bruk i tredjestater der dette kan gi rester over gjeldende MRL. Endringene trer i kraft i EU 20 dager etter kunngjøring i Official Journal (17. november 2020).

1,4‐diaminobutan, ammoniumacetat, kalsiumkarbonat, pepper, repellenter: blodmel, sjøgressekstrakt og trimetylaminhydroklorid har vært midlertidig oppført i vedlegg IV og oppføres nå permanent i dette vedlegget som stoffer osm det ikke vil være nødvendig å fastsette MRL for. For stoffer som er oppført i vedlegg IV gjelder ikke standardgrenseverdien på 0,01 mg/kg. Det er søkt om fastsettelse av MRLer for 1-methylcyclopropene for epler og bananer i forbindelse med godkjenning av bruk av stoffet for disse kulturene. Det ble sammen med søknadene levert dokumentasjon om restforsøk og metabolismestudier som manglet ved en tidligere revurdering av grenseverdiene for stoffet.

For bifenazat (sum av bifenazat pluss bifenazat-diazene uttrykt som bifenazat) fastsettes det en MRL for hyllebær på 0,4 mg/kg.
For cyprodinil fastsettes en MRL på 2,0 mg/kg for rabarbra på bakgrunn av søknad om MRL på bakgrunn av godkjent bruk i EU.
For mandipropamid fastsettes det en MRL for kålrabi og en høyere MRL for urter og spiselige blomster på bakgrunn av søknad om MRL knyttet til godkjent bruk i EU.
For pyridaben fastsettes det en MRL for paprika på 0,3 mg/kg knyttet til godkjenning av bruk av stoffet i EU. Det fastsettes også en MRL for pyridaben på 0,05 mg/kg i eller på trenøtter på bakgrunn av godkjent bruk i USA (importtoleransesøknader).
For klorantraniliprole fastsettes det en MRL for frukt fra oljepalmer på bakgrunn av en søknad om importtoleranse på bakgrunn av godkjent bruk i Malaysia. MRL for oljepalmekjerner ble ikke endret. 
For klormekvat fastsettes en høyere MRL for bygg på 7 mg/kg.

De nye grenseverdiene er vurdert, risikohåndtert og vedtatt av Standing Committee of Plants, Animals, Food and Feed, Plant Protection Products Pesticide Residues (SCPAFF-PR). 
Rettslige konsekvenser
Rettsakten krever endring i norsk forskrift 18. august 2009 nr. 1117 om rester av plantevernmidler i næringsmidler og fôrvarer.

Økonomiske og administrative konsekvenser:
Mattilsynet anser at endringene er minimale og at rettsakten;
• ikke får vesentlige økonomiske konsekvenser verken for næringen eller Mattilsynet.
• ikke får vesentlige administrative konsekvenser for Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel. 

Vurdering

Helserisiko er alltid vurdert når MRL for rester av plantevernmidler fastsettes. EFSA har i forkant av vedtakene vurdert nødvendigheten av å endre grenseverdiene opp mot hensynet til forbrukernes trygghet. I EFSAs vurderinger for de respektive stoffer har EFSA konkludert med anbefalte MRLer for enkeltprodukter. I disse vurderingene blir det tatt hensyn til både langtidseksponering og akutt giftighet. Forutsatt lovlig bruk og rester under grenseverdiene vil dette da ikke utgjøre noen helsefare for forbrukerne. Det er da tatt hensyn til den nyeste kunnskapen om stoffenes toksikologiske egenskaper i vurderingene. Det minste nivå hvor det påvises en langtidsvirkning eller minste nivå hvor det blir påvist akutt helserisiko, danner alltid grunnlag for fastsettelse av grenseverdier.
Detaljer om endringene i MRL kan ved enkle søk finnes i EU Pesticides database. Ved å krysse av i punkt 3 for «MRLs evolution», kan man finne endringer av MRL for den enkelte kombinasjon av plantevernmiddel og produkt:
https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=homepage&language=EN. 
Mattilsynet vurderer at de nye grenseverdiene er fastsatt slik at hensynet til forbrukernes helse er ivaretatt. Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel. MRLene er vurdert med hensyn til forbrukernes trygghet på bakgrunn av inntaksdata fra 27 europeiske forbrukergrupper og disse er etter dagens kunnskap vurdert å ikke medføre noen helsefare for forbrukere. EFSA vurderingene støtter de nye MRLene som er fastsatt i denne forordningen.

Andre opplysninger

SANTE/10480/2020

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2020/1565
Basis rettsaktnr.: 396/2005
Celexnr.: 32020R1565

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 30.10.2020
Frist returnering standardskjema: 16.11.2020
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker