Plantevernmidler - prosedyrer fornying av godkjenninger

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1740 av 20. november 2020 om fastsettelse av nødvendige bestemmelser for gjennomføring av framgangsmåten for fornyelse av aktive stoffer som fastsatt i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009, og oppheving av Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 844/2012

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1740 of 20 November 2020 setting out the provisions necessary for the implementation of the renewal procedure for active substances, as provided for in Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council, and repealing Commission Implementing Regulation (EU) No 844/2012

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 24.11.2020

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 12.01.2021

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Rettsakten er vedtatt i EU. Den ble publisert i Official Journal 23. november 2020.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Den tidligere fastsatte forordningen (EU) nr. 844/2012 gir prosedyrene for behandling av søknader om fornyet godkjenning for aktive stoffer etter forordning (EF) nr. 1107/2009. Dette gjelder bl.a. bestemmelser om frister, innhold og format til søknaden, kontroll og behandling av søknader m.v.

Forordning (EU) nr. 844/2012 har imidertid gjennom tre tidligere endringsforordninger blitt endret på vesentlige punkter. Det er derfor hensiktsmessig å fastsette en helt ny og samlet forordning gjennom den nå fastsatte forordningen (EU) 2020/1740. Samtidig er det fastsatt et nytt regime, et system kalt IUCLID, som gjelder områder som søknadsinnsending, tidsfrister, dokumentasjonskrav, saksbehandling mm. 

Merknader

Generelt om godkjenning av plantevernmidler

Aktive stoffer som er tillatt brukt i plantevernmidler blir oppført på en liste i forordning (EU) nr. 540/2011. A-listen inneholder stoffer som er vurdert etter EUs gamle direktiv (EF) nr. 91/414, B-listen stoffer som er vurdert etter det nye regelverket, dvs. forordning (EU) 1107/2009, eller etter en overgangsløsning, C-listen basissubstanser, D-listen lavrisiko stoffer og E-listen substitusjonskandidater. Listen endres løpende ettersom nye vurderinger blir gjort og stoffene får endrede vilkår, mister godkjenningen eller nye stoffer blir godkjent.

For at et preprat som inneholder et aktivt stoff som er på listen, skal kunne brukes i Norge må det først søkes om godkjenning i Norge. Det er Mattilsynet som godkjenner plantevernmidler i Norge etter en omfattende vurdering, der det blant annet blir tatt hensyn til spesielle norske forhold.

Rettslige konsekvenser

Denne forordningen vil kreve en mindre endring i forskrift 6. mai 2015 nr. 455 om plantevernmidler ved at rettsakten tilføyes i opplistingen av rettsakter.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Forordningen vil på kort sikt innebære noe økt ressursbruk i Mattilsynet til opplæring i det nye systemet for behandling av søknader (IUCLID). Et opplæringsprogram er utarbeidet av EFSA, og vil bli gjennomført i 2021.  

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Norge ved Mattilsynet har deltatt i kommisjonsarbeidsgruppen for rettsakten i Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed - Section: "Phytopharmaceuticals - Legislation".

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2020/1740
Basis rettsaktnr.: 1107/2009
Celexnr.: 32020R1740

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 11.11.2020
Frist returnering standardskjema: 03.03.2021
Dato returnert standardskjema: 15.01.2021
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker