Reach/XIV/post 42 Covid-19

Kommisjonsforordning (EU) 2020/2160 av 18. desember 2020 om endring av vedlegg XIV til Europaparlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 når det gjelder stoffgruppen 4-(1,1,3,3-tetrametylbutyl)fenol, etoksylert (dekker veldefinerte stoffer og stoffer med ukjent eller variabel sammensetning, komplekse reaksjonsprodukter eller biologisk materiale, polymere og homologer)

COMMISSION REGULATION (EU) 2020/2160 of 18 December 2020 amending Annex XIV to Regulation (EU) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council as regards the substance group 4-(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)phenol, ethoxylated (covering well-defined substances and substances of unknown or variable composition, complex reaction products or biological materials, polymers and homologues)

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 26.11.2020

Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Forordningen er fastsatt og publisert i Official Journal. Dette har vært en hastesak i Kommisjonen. Forordningen er gjennomført i Norge.

Sammendrag av innhold

Reach vedlegg XIV er lista over stoffer som er omfattet av autorisasjonsordningen i Reach. Slike stoffer kan ikke brukes etter en "sluttdato" ("sunset date") uten at virksomheten det gjelder eller en leverandør har søkt om autorisasjon for et spesifikt bruksområde før en gitt frist. Stoffet på post 42 på Reach vedlegg XIV, 4-(1,1,3,3-tetrametylbutyl)fenoletoksylat eller "4-tert-OPnEO", blir brukt både i diagnostikk og utvikling av vaksiner for Covid-19. Industrien utelukker heller ikke at stoffet kan blir brukt i produksjon av medisin mot sykdommen. Fristen for å søke om autorisasjon var 4. juli 2019, og hadde utløpt da Covid-19 ble oppdaget. Industrien hadde derfor ikke søkt om autorisasjon for bruk i forbindelse med akkurat denne sykdommen. Noen har imidlertid søkt om autorisasjon for liknende bruk, og noen av disse kan være relevante for Covid-19. Siste dag for å bruke stoffet uten å ha søkt om autorisasjon var 4. januar 2021. 

Kommisjonen har fastsatt en forordning som med ny søknadsfrist og ny sluttdato for 4-tert-OPnE i forbindelse med Covid-19, og bare til denne bruken. Det gir virksomheter som trenger det mulighet til å søke om nødvendig autorisasjon. 

Merknader
Rettslige konsekvenser

Hovedrettsakten, forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (Reach), er innlemmet i EØS-avtalen og gjennomført i norsk rett ved REACH-forskriften. Gjennomføring av nye forordninger skjer ved endringer i denne forskriften. Dette gjelder også endringer i forordninger som tilhører Reach, som gebyrforordningen til Reach.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Endringen styrker eksisterende EU-regelverk og vil derved gi økt beskyttelse av helse og miljø. Den samlede innstrammingen av kjemikaliepolitikken i Europa forventes på lengre sikt å medføre en betydelig reduksjon i omfanget av skader som kan knyttes til kjemikaliebruk i Europa. De aller fleste norske bedrifter som produserer, omsetter eller benytter kjemikalier i sin produksjon opererer internasjonalt. Dersom disse bedriftene fortsatt ønsker å ha tilgang til det europeiske markedet, må de oppfylle kravene i det nye EU-regelverket, uavhengig av om reglene gjennomføres i Norge eller ikke. Selve gjennomføringen i norsk regelverk vil derfor ikke medføre administrative eller økonomiske konsekvenser utover endringene som allerede følger av EUs nye regelverk.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren. Dokumenter om endringer i Reach-forordningen legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet. Norge deltar aktivt i arbeidet i EU knyttet til regelverket, blant annet i komiteer og ekspertgrupper i EU-kommisjonen og kjemikaliebyrået Echa.

Vurdering

Rettsakten er vurdert å være EØS-relevant og akseptabel. Det er viktig at industrien får lovlig tilgang til stoffer de trenger for å forebygge, diagnostisere og behandle Covid-19.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2020/2160
Basis rettsaktnr.: 1907/2006
Celexnr.: 32020R2160

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 27.11.2020
Frist returnering standardskjema: 08.01.2021
Dato returnert standardskjema:
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 23.04.2021
Nummer for EØS-komitebeslutning: 138/2021
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 08.02.2021
Høringsfrist: 23.03.2021
Frist for gjennomføring: 24.04.2021
Dato for faktisk gjennomføring: 04.05.2021
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 07.06.2021

Lenker