Reach/XVII/BPA i miljøet

Kommisjonsforordning (EU) .../... av XXX om endring av vedlegg XVII i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 (Reach) for bisfenol A og strukturelt lignende bisfenoler

COMMISSION REGULATION (EU) …/… of XXX amending Annex XVII to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH) as regards 4,4’-isopropylidenediphenol (Bisphenol A) and structurally related bisphenols of similar concern for the environment

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 13.11.2020

Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Sammendrag av innhold

Forslaget innebærer restriksjon på Isopropylidenifenol (Bisfenol A, EC-nummer 201-245-8) og andre strukturelt liknende bisfenoler med tilsvarende egenskaper på miljø.

Disse stoffene er kjent for å ha egenskaper som kan påvirke både helse og miljø. Det er spesielt de hormonforstyrrende effektene i miljøet og å begrense utslipp til miljøet som er grunnlaget for restriksjonen.

En eventuell regulering vil bli innført i Reach-forordningen etter internasjonal høring og vurdering i Echas komite for risikovurdering (Rac) og komiteen for sosioøkonomisk analyse (Seac). Reguleringen vil bli innført i Reach i form av en forordning som endrer vedlegg XVII i Reach. Denne forordningen vil bli gjennomført i Norge slik at et eventuelt forbud mot disse bisfenolene vil gjelde her også.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Økonomiske og administrative konsekvenser

Sakkyndige instansers merknader

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Type sak Regelverk i utvikling/komiteer/arbeidsgrupper under kommisjonen
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.: 1907/2006

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker