Toppnivådomenet .eu - prinsipper for kontrakten mellom Kommisjonen og registraren

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/857 av 17. juni 2020 om fastsettelse av prinsippene som skal legges til grunn for kontrakten mellom Europakommisjonen og toppnivådomeneregistraren for toppnivådomenet .eu i samsvar med Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/517

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/857 of 17 June 2020 laying down the principles to be included in the contract between the European Commission and the .eu top-level domain Registry in accordance with Regulation (EU) 2019/517 of the European Parliament and of the Council

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 11.11.2020

Spesialutvalg: Kommunikasjoner

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XI. Elektronisk kommunikasjon, audiovisuelle tjenester og informasjonssamfunnstjenester

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Gjennomføringsforordningen ble vedtatt av Europakommisjonen 17. juni 2020 og publisert i Official Journal of the European Union 19. juni 2020.

Rettsakten trådte i kraft 9. juli 2020. 

Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 19. mars 2021 med EØS-komitebeslutning 119/2021. EØS-komitebeslutningen trådte i kraft 1. august 2021. Forskrift om endring av ekomforskriften nr. 2486 gjennomfører forordningen i norsk rett. 

Sammendrag av innhold

EU-kommisjonen vedtok 17. juni 2020 en gjennomføringsforordning som fastsetter prinsippene som skal inngå i kontrakten mellom Kommisjonen og toppnivådomeneregistraren (registraren) om organisering, administrasjon og forvaltning av toppnivådomenet .eu. Registraren skal forvalte toppnivådomet på en måte som fremmer Unionens identitet, Unionens verdier på nett og bruken av toppnivådomenet .eu i hele Unionen. Registraren skal videre fremme Unionens mål innenfor internetforvaltning og skal på forespørsel fra Kommisjonen sette til side en andel av det årlige overskuddet til å finansiere internetforvaltningsformål.  

Gjennomføringsforordningen fastsetter krav til at registraren skal sikre en god forvaltning av toppnivådomene .eu. Registraren skal gjennomføre prosedyrer for å sikre at administrasjon og forvaltning av toppnivådomene .eu er i tråd med prinsippene om transparens, sikkerhet, stabilitet, forutberegnelighet, pålitelighet, tilgjengelighet, effektivitet, ikke-diskriminering og som sikre rimelige vilkår for konkurranse og forbrukerbeskyttelse, i tråd med EU-retten.

Registrarer skal søke råd, samarbeide og gjennomføre spesifikke instrukser fra Kommisjonen når det gjelder toppnivådomenet .eu og skal hensynta råd fra rådgivende flerpartsgruppe (multi stakeholder group) når Kommisjonen ber om det. Registraren skal videre samarbeide med kompetente myndigheter og private og offentlige organ som er involvert i arbeidet med å hindre nettkriminalitet, hindre spekulativ og utilbørlig registrering av domenenavn, fremme forbrukerbeskyttelse og å beskytte grunnleggende rettigheter.  

Registrarer skal administrere toppnivådomenet .eu i det offentliges interesse med sikte på å øke folks tillit til onlinemiljøet og skal sikre høy kvalitet på tjenestene som leveres til konkurransedyktige priser. Avgifter/gebyrer registrareren planlegger å benytte skal legges frem for Kommisjonen sammen med informasjon om hvordan disse knytter seg til underliggende kostander.

Det stilles videre krav til et høyt sikkerhetsnivå for nettverk og informasjonssystemer som benyttes. Registraren skal fastsette prinsipper og prosedyrer for aktivt å begrense spekulativ og utilbørlig registrering av toppdomenenivå .eu, og skal gjennomføre prinsipper og prosedyrer for å tilbakekalle toppnivådomene .eu på eget initiativ. Registraren skal sørge for enkle, tilgjengelige, effektive og standard prosedyrer for å løse konflikter som gjelder registrering at toppnivådomene .eu.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Dette er en forordning som vil få direkte virkning i medlemsstatene når den trer i kraft. For at forordningen skal få virkning for Norge, vil det være nødvendig med endringer i ekomforskriften. Forordningen vil bli gjennomført i ekomforskriften kapittel 6 ved at forordningen tas inn i § 6-7. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Forordningen innebærer ingen økonomiske eller administrative konksekvenser for private eller offentlige parter. 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er under vurdering i spesialutvalget for kommunikasjoner, der berørte departementer er representert.

Rettsakten er under vurdering i EØS EFTA-landene.

Vurdering

Rettsakten er uproblematisk for Norge, og øvrig regelverk om toppnivådomenet .eu er allerede gjennomført i norsk rett i ekomforskriften § 6-7. Det vil ikke være behov for norsk tilpasningstekst for gjennomføringsforordningen.

Konklusjon:

Kommisjonens gjennomføringsforordning er EØS-relevant og akseptabel, og anbefales tatt inn i EØS-avtalens vedlegg XI uten at dette medfører behov for norsk tilpasningstekst.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2020)3957
Rettsaktnr.: 2020/857
Basis rettsaktnr.: 2019/517
Celexnr.: 32020R0857

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 26.06.2020
Frist returnering standardskjema: 16.10.2020
Dato returnert standardskjema: 11.12.2020
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 19.03.2021
Nummer for EØS-komitebeslutning: 119/2021
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker