Utsatt ikrafttredelse av utfyllende bestemmelser til CSDR om oppgjørsdisiplin

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2020/2012 av 8. mai 2020 om endring av delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/1229 om utfyllende bestemmelser til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 909/2014 som gjelder reguleringstekniske standarder for oppgjørsdisiplin

Commission delegated regulation (EU) 2020/1212 of 8 May 2020 amending Delegated Regulation (EU) 2018/1229 supplementing Regulation (EU) No 909/2014 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards on settlement discipline

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 17.11.2020

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: III. Børs og verdipapirer

Status

Kommisjonsforordninhen er vedtatt og publisert i Official Journal. Reglene er til vurdering av EØS/EFTA-statene for innlemmelse i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Kommisjonsforordningen endrer kommisjonsforordning (EU) 2018/1229 om oppgjørsdisiplin. Endringen medfører at ikrafttredelsen av kommisjonsforordning (EU) 2018/1229 om oppgjørsdisiplin utsettes fra 13. september 2020 til 1. februar 2021. Kommisjonsforordning (EU) 2018/1229 er gjennomført i norsk rett i Forskrift om verdipapirsentraler og verdipapiroppgjør, men er foreløpig ikke ikraft i påvente av at ikrafttredelse av kommisjonsforordningen i EU.  

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordningen vil tas inn i EØS-avtalen og gjennomføres i norsk rett ved inkorporering.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Forordningen vil ikke ha noen økonomiske eller administrative konsekvenser. 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Kommisjonsforordningen er EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU) 2020/1212
Basis rettsaktnr.: (EU) 909/2014
Celexnr.: 32020R1212

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 14.05.2020
Frist returnering standardskjema: 03.09.2020
Dato returnert standardskjema: 09.06.2020
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker