Biocid - Unionsgodkjenning av INSECTICIDES FOR HOME USE

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/704 av 26. mai 2020 om unionsgodkjenning av biocidproduktfamilien INSECTICIDES FOR HOME USE

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/704 of 26 May 2020 granting a Union authorisation for the biocidal product family INSECTICIDES FOR HOME USE

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 29.10.2020

Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen:

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Rettsakten ble vedtatt 26. mai 2020 og ble publisert i OJ 27. mai 2020.

Rettsakten tas ikke inn i norsk forskrift, men det fattes vedtak hvor biocidproduktfamilien godkjennes.

Sammendrag av innhold

Biocidforordningen (forordning (EU) nr. 528/2012) har en godkjenningsprosess hvor produkter og produktfamilier kan godkjennes for hele EU/EØS uten nasjonal godkjenning i hvert enkelt land.

Forordning (EU) 2020/704 gir unionsgodkjenning til biocidproduktfamilien INSECTICIDES FOR HOME USE med de aktive stoffene permetrin og S-methopren i produkttype 18. Permetrin og S-methopren er inkludert i EUs liste over godkjente aktive stoffer referert til i artikkel 9(2) i biocidforordning 528/2012.

Kommisjonen anbefaler at en ny lagringsstabilitetsstudie utføres for INSECTICIDES FOR HOME USE i pakningen som plasseres på markedet. Studiet skal bestemme innhold av aktivt stoff, cis/trans-forholdet av permetrin og de tekniske egenskapene til INSECTICIDES FOR HOME USE før og etter lagring.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Biocidforordningen (EU) nr. 528/2012 ble innlemmet i EØS-avtalen 13. desember 2013. Biocidforordningen er gjennomført i norsk rett ved forskrift av 18. april 2017 nr. 480 om biocider (biocidforskriften). Gjennomføring av nye rettsakter skjer normalt ved endring i biocidforskriften, men unionsgodkjenninger tas ikke inn i forskriften (jf. biocidforskriftens § 3-1). Miljødirektoratet fatter vedtak som gjenspeiler rettsakten.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennomføring av rettsakten anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser ut over å fatte vedtak om godkjenning.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten sendes ikke på høring og den tas ikke inn i norsk biocidforskrift, men det fattes vedtak som gjenspeiler rettsakten.

Vurdering

Rettsakten vurderes å være EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Type sak Regelverk i utvikling/komiteer/arbeidsgrupper under kommisjonen
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.: 528/2012

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker