Forslag til endringer i motorvognforsikringsdirektivet

Forslag til europaparlaments- og rådsdirektiv om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/103/EF av 16. september 2009 om ansvarsforsikring for motorvogn og kontroll av påbudet om ansvarsforsikring

Directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 2009/103/EC of the European Parliament and the Council of 16 September 2009 relating to insurance against civil liability in respect of the use of motor vehicles, and the enforcement of the obligation to ensure against such liability

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 07.10.2020

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Justis- og beredskapsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen:

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Europaparlamentet hadde ved første gjennomlesning forslag til endringer, og det ble derfor sendt til forhandlinger mellom institusjonene. Forhandlingene ble forsinket av koronautbruddet, og de er fortsatt ikke fullført.  

Sammendrag av innhold

Europakommisjonen fremsatte 24. mai 2018 et forslag til endringer i europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/103/EF om ansvarsforsikring for motorvogn og kontroll av påbudet om ansvarsforsikring (motorvognforsikringsdirektivet), se KOM (2018) 336 Final.

Formålet med Europakommisjonens forslag er å gi bedre beskyttelse for skadelidte ved trafikkulykker og bedre forsikringstakernes rettigheter. I korthet foreslås det følgende endringer som skal ivareta de overordnede formålene:

  1. Kodifisering av den klargjøring av anvendelsesområdet som har skjedd gjennom EU-domstolens praksis
  2. Krav til medlemsstatene om at de må ha en ordning som garanterer skadelidte forsikring ved insolvens hos forsikringsgiver
  3. Harmonisering av formatet for erklæringer om erstatningshistorikk til bruk ved skifte av forsikringsselskap
  4. Endelig harmonisering av minimumsnivåer for dekning av erstatningskrav i henhold til en forsikring
  5. Tilrettelegging for at medlemsstatene skal ha mulighet til å gjennomføre systematiske kontroller av forsikringsinnehav

Forslaget har bakgrunn i at EU-domstolen de senere årene har avsagt flere dommer som gjelder direktivet. Forslaget inngår dessuten som et ledd i kommisjonens handlingsplan for å styrke det indre markedet for finansielle tjenester til forbrukere som ble fremlagt i mars 2017 (KOM (2017) 139 Final). Det foreslås ingen grunnleggende endringer i motorvognforsikringsdirektivets kjernekrav.

Merknader

Europakommisjonens forslag

Europakommisjonens forslag er hjemlet i TEUV artikkel 114. Forslaget berører fem delspørsmål.

Klargjøring av anvendelsesområdet
Anvendelsesområdet for motorvogndirektivet er de senere årene klargjort gjennom flere dommer fra EU-domstolen, særlig sakene «Vnuk» (C-162/13), «Andrade» (C-514/16) og «Torreiro» (C-334/16). Kommisjonen foreslår at denne klargjøringen skal kodifiseres i direktivet for å sikre ensartet gjennomføring av rettspraksis i nasjonal lovgivning. Kommisjonen foreslår at dette gjøres gjennom å definere «use of a vehicle» i direktivet artikkel 1 nr. 1 a på følgende måte: «any use of such vehicle, intended normally to serve as a means of transport, that is consistent with the normal function of that vehicle, irrespective of the vehicle's characteristics and irrespective of the terrain on which the motor vehicle is used and of whether it is stationary or in motion».

Ivaretakelse av skadelidte ved insolvens hos forsikringsgiver
I henhold til motorvognforsikringsdirektivet skal medlemsstatene ha et organ som sikrer erstatning der det er en ukjent eller uforsikret motorvogn som gjør skaden. Kommisjonen foreslår nå at skadelidte også skal kunne kreve erstatning av et nasjonalt erstatningsorgan, hvis det ansvarlige forsikringsselskapet tas under konkursbehandling eller unnlater å samarbeide. Det er foreslått at hvert land skal ha et organ som i slike situasjoner yter erstatning til skadelidte hjemmehørende i samme land. Dette organet skal deretter kunne kreve erstatningsbeløpet dekket fra erstatningsorganet i det landet der forsikringsgiveren er etablert. Endringene er foreslått inntatt som artikkel 10 a i direktivet.

Erklæring om erstatningshistorikk - harmonisering
For å gjøre det lettere å skifte til et nytt forsikringsselskap inneholder det gjeldende direktivet regler om at en forsikringstager kan kreve at forsikringsgiveren utferdiger en erklæring over forsikringstakerens erstatningshistorikk. Kommisjonsforslaget innebærer at formatet for disse erklæringene harmoniseres. Videre foreslås det å stille krav om at forsikringsgiverne skal vektlegge disse erklæringene på en ikke-diskriminerende måte når de benyttes i forbindelse med premiefastsetting. Endringene er foreslått inntatt i motorvognforsikringsdirektivet artikkel 16.

Harmonisering av laveste forsikringsbeløp
Motorvognforsikringsdirektivet oppstiller i dag minimumsnivåer for dekning av erstatningskrav i henhold til en forsikring. På grunn av særlige bestemmelser om overgangsperioder er det i dag likevel forskjeller i minimumsnivåene mellom medlemslandene. Kommisjonen foreslår nå en endelig harmonisering av laveste forsikringsbeskyttelsesnivå, jf. forslag til endringer i direktivet artikkel 9.

Bekjempe ferdsel med uforsikrede motorvogner
Kjøring med uforsikret kjøretøy er et økende problem i hele EU. Slik motorvognforsikringsdirektivet lyder i dag, har ikke medlemsstatene anledning til å gjennomføre systematiske kontroller av forsikringsdekningen til kjøretøyer som er hjemhørende i et annet medlemsland. I kommisjonens forslag åpne det for slik systematisk kontroll, innenfor visse rammer, jf. forslag til endringer i direktivet artikkel 4. 


Rettslige konsekvenser

Siden forslagene nok vil kreve lovendringer, må det tas forbehold om Stortingets samtykke etter EØS-avtalen artikkel 103.

Klargjøring av anvendelsesområdet
Bilansvarsloven gjennomfører Norges forpliktelser etter motorvognforsikringsdirektivet i norsk rett. På bakgrunn av den rettspraksisen fra EU-domstolen som de senere årene har avklart og presisert anvendelsesområdet for direktivet, er det vedtatt visse endringer i bilansvarsloven, jf. endringslov til bilansvarslova (verkeområde, ansvarsgrense mv.) 26. mai 2020 nr. 46. Loven trer i kraft 1. januar 2021. Det må likevel vurderes nærmere om kommisjonsforslaget vil kunne medføre behov for ytterligere endringer i norsk rett, herunder blant annet når det gjelder spørsmålet om forsikringsplikt ved motorsport.  

Ivaretakelse av skadelidte ved insolvens hos forsikringsgiver
I norsk rett i dag er skadelidte sikret erstatning av Trafikkforsikringsforeningen hvis det er en ukjent eller uforsikret motorvogn som gjør skaden. Skadelidte er også sikret mot konkurs i forsikringsselskapet gjennom Garantiordningen for skadeforsikring, men bare dersom selskapet er norsk eller forsikringen er tegnet gjennom en norsk filial til et utenlandsk selskap. Kommisjonens forslag til endringer i motorvognforsikringsdirektivet vil kreve at hvert land har et organ som i ethvert tilfelle kan yte erstatning, hvis forsikringsselskapet går konkurs. Dette forslaget vil derfor kunne kreve endringer i norsk rett.

Erklæring om erstatningshistorikk - harmonisering
Kommisjonsforslaget innebærer at formatet for erklæringene om erstatningshistorikk harmoniseres. Videre stilles det krav om at forsikringsgiverne skal vektlegge disse erklæringene på en ikke-diskriminerende måte når de benyttes i forbindelse med premiefastsetting. Det antas at disse forslagene vil kreve tilpasninger i norsk rett.

Harmonisering av laveste forsikringsbeløp
Utgangspunktet etter bilansvarslova er at skadelidte skal ha full erstatning, jf. bilansvarslova § 6 første ledd. For tingskader gjelder det fra 1. januar 2021 en ansvarsgrense på 100 millioner kroner etter bilansvarslova § 9. Denne grensen ligger høyere enn direktivets minimumsnivå. Forslaget vil derfor ikke kreve endringer i norsk rett.

Bekjempe ferdsel med uforsikrede motorvogner
Siden det i dag ikke har vært åpning for å foreta slike systematiske kontroller, har vi i norsk rett heller ingen regler om dette. I kommisjonens forslag åpnes det for, innenfor visse rammer, slik systematisk kontroll. Dersom forslaget vedtas vil det ligge til rette for å kunne vurdere nærmere om det i norsk rett skal gjøres endringer som følge av dette.   

Økonomiske og administrative konsekvenser

Kommisjonens vurdering i sin konsekvensanalyse, SWD (2018) 248, er at forslaget ikke vil ha budsjettmessige konsekvenser. Om en medlemsstat velger å innføre systematiske kontroller av forsikringsinnehav, kan det nasjonale statsbudsjettet i og for seg påvirkes. Men dette er valgfritt for medlemsstatene. Videre kan det oppstå kostnader for å innrette et organ som skal yte erstatning dersom forsikringsgiveren er insolvent. Kommisjonen antar at oppgaven vil bli lagt til et eksisterende organ, for eksempel et nasjonalt garantifond. Kommisjonen forutsetter imidlertid at kostnadene for et slikt fond vil bekostes av forsikringsselskapene kollektivt.

Departementet deler kommisjonens vurderinger. I tillegg bemerkes at dersom endringene i motorvognforsikringsdirektivet fører til at anvendelsesområdet for bilansvarsloven utvides, kan dette føre til økte forsikringsutgifter til de som i dag faller utenfor anvendelsesområdet. Samtidig vil det gi bedre dekning for skadelidte.

Sakkyndige instansers merknader

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.: KOM(2018)336
Basis rettsaktnr.:

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker