Fôrvarer

Kommisjonsforordning (EU) 2020/1560 av 26. oktober 2020 om endring av vedlegg VI til kommisjonsforordning (EF) nr. 152/2009 med hensyn til analysemetoder for bestemmelse av bestanddeler av animalsk opprinnelse for offentlig kontroll av fôr

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1560 of 26 October 2020 amending Annex VI to Commission Regulation (EC) No 152/2009 laying down the methods of analysis for the determination of constituents of animal origin for the official control of feed

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 29.10.2020

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 12.01.2021

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsaktene er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

 Rettsakten er en oppdatering av prosedyren for bestemmelsen av animalske bestanddeler i fôrvarer ved hjelp av lysmikroskopi metoden og endrer vedlegg VI til forordning 152/2009 om analyser av fôr. Bestanddeler av animalsk opprinnelse identifiseres på grunnlag av typiske kjennetegn som kan iakttas i mikroskop (dvs. muskelfibre og andre kjøttpartikler, brusk, ben, horn, hår, bust, blod, fjær, eggeskall, fiskeben, skjell). Det er imidlertid bare små oppdateringer i prosedyren. Det presiseres hvilke kjemikalier, utstyr og tilbehør som kreves, samt hvordan prøven skal forbehandles (sikting og tørking). Videre beskrives metoden med innveiing, utfelling og tillaging av preparat for undersøkelse i lysmikroskop. Rettsakten inneholder et oppdatert flytdiagram til beslutningsstøtte og oppdaterte bestemmelser om hvordan resultatet skal oppgis.    

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om fastsettelse av metoder for prøvetaking og analyse i forbindelse med offentlig kontroll av fôrvarer (fôranalyseforskriften).

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet, kunnskapstøtte instituttene eller næringen.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2020/1560
Basis rettsaktnr.: 152/2009
Celexnr.: 32020R1560

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 23.10.2020
Frist returnering standardskjema: 04.11.2020
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker