EØS-notatbasen

Forordning (EU) 2021/1296 - fuel/energy planning

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/1296 av 4. august 2021 om endring og korrigering av forordning (EU) nr. 965/2012 når det gjelder kravene til planlegging og styring av drivstoff/energi, og når det gjelder krav til støtteprogrammer og psykologisk vurdering av flybesetning, samt testing av psykoaktive stoffer

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/1296 of 4 August 2021 amending and correcting Regulation (EU) No 965/2012 as regards the requirements for fuel/energy planning and management, and as regards requirements on support programmes and psychological assessment of flight crew, as well as testing of psychoactive substances

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 15.10.2020

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: VI. Sivil luftfart

Status

Forordning (EU) 2021/1296 ble vedtatt av kommisjonen 4. august 2021. Det materielle delene av forordningen gis virkning fra 30. oktober 2022. 

Sammendrag av innhold

Kommisjonen har vedtatt forordning (EU) 2021/1296 om «fuel/energy planning and management». Forordningen består i sin helhet av endringer i forordning (EU) nr. 965/2012 om luftfartsoperasjoner. Enkelt forklart inneholder forordning (EU) 2021/1296 regler om hvordan flyoperatører skal gå frem når de planlegger sine operasjoner, knyttet opp mot behovet for drivstoff.

I forbindelse med publisering av det opprinnelige regelverksforslaget skrev EASA at målet med regelverket var:

  • å forbedre effektiviteten innen planlegging og styring av drivstoff/energi for fly som flyr kommersielt (CAT), samtidig som det opprettholdes et høyt sikkerhetsnivå,
  • å innlemme de nyeste ICAO-reglene om drivstoffplanlegging og -styring (endringer i Chicagokonvensjonen Annex 6, del I, II og III), og
  • å klargjøre og forenkle reglene for planlegging og styring av helikopterdrivstoff, inkludert påfylling med gående rotorer, hensyntatt dagens praksis i bransjen.

De nye reglene for drivstoffplanlegging i forordning (EU) 2021/1296, herunder valg av flyplasser og drivstoffstyring under flyging, er forholdsvis ytelsesbaserte. Dette vil si at de i liten grad detaljerer kravene til flyoperatørene. Reglene introduserer konseptet «fuel schemes» for kommersielle operasjoner (CAT) med fly i EU. De gir et omfattende og oppdatert sett med sikkerhetskrav for å utvikle og overvåke operatørenes drivstoffordninger. De tetter også hullene som er identifisert i gjeldende policy på området for å gjøre det mulig for operatører å dra nytte av den nyeste teknologien på området. De nye drivstoffordningene bygger på at operatørenes styringssystemer anses å være tilstrekkelig robuste, slik at sikkerheten er ivaretatt. Drivstoffordningene forventes å kunne forbedre effektiviteten av driften for operatørene, og derigjennom skape kostnads- og miljøfordeler.

Reglene for andre typer operasjoner enn kommersielle ("CAT") endres også.Nærmere bestemt betyr dette at dette gjøres tilpasninger i kravene i forordning (EU) nr. 965/2012 vedlegg VI (Part-NCC, "non-commercial air operations with complex motor-powered aircraft"), vedlegg VII (Part-NCO, "non-commercial air operations with other-than complex motor-powered aircraft") og vedlegg VIII (Part-SPO, "specialised operations").

Generelt erstattes ordet «fuel» med «fuel/energy», for å synliggjøre at det kan være snakk om andre typer drivstoff enn de konvensjonelle karbonbaserte.

---

I tillegg til de nye reglene om «fuel/energy planning and management», har kommisjonen gjennom forordning (EU) 2021/1296 gjort to mindre endringer i (EU) nr. 965/2012 knyttet til bruk av rusmidler for kabinbesetningen:

  • Det ene er at man forskyver fristen med ett år (til 14. august 2023) for kommisjonen til å lage en rapport om gjennomgangen av effektiviteten av støtte- og testprogrammer knyttet til rus og psykologi, jf. artikkel 9b.
  • Det andre er at definisjonen av “psychoactive substances” tas inn igjen i forordningen, etter at den ved en inkurie hadde blitt tatt bort ved en tidligere endring av forordningen.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordning (EU) nr. 965/2012 inngår i EØS-avtalen, og er gjennomført i norsk rett i forskrift 7. august 2013 nr. 956 om luftfartsoperasjoner. Det samme gjelder senere endringer i forordningen.

Siden forordning (EU) 2021/1296 utelukkende gjør endringer i (EU) nr. 965/2012, vil det kreves innlemmelse i EØS-avtalen og gjennomføring i norsk rett gjennom en endring av forskrift om luftfartsoperasjoner. Alternativt vil Luftfartstilsynet vurdere å gjennomføre forordningen direkte i norsk rett, siden det er grunn til å tro at manglende gjennomføring i norsk rett av den overliggende råds- og parlamentsforordningen ("ny EASA-basisforordning") (EU) 2018/1139 kan medføre at forordningen ikke tas inn i EØS-avtalen før reglene får virkning i EU.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Luftfartstilsynets vurdering av forordning (EU) 2021/1296 er at den er i samsvar med det som til nå har vært praksis når det gjelder fylling av drivstoff på helikoptersiden. Forordningen antas således ikke å få noen nevneverdige administrative eller økonomiske konsekvenser, verken for flyoperatørene eller myndighetene.

Sakkyndige instansers merknader

Luftfartstilsynet finner at forordningen er EØS-relevant og akseptabel. 

Vurdering

Luftfartstilsynet finner at forordning (EU) 2021/1296 vil være EØS-relevant og akseptabel. 

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU) 2021/1296
Basis rettsaktnr.: 2018/1139
Celexnr.: 32021R1296

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 13.08.2021
Frist returnering standardskjema: 03.12.2021
Dato returnert standardskjema: 27.10.2021
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 01.03.2021
Høringsfrist: 23.05.2021
Frist for gjennomføring:

Lenker