Forordning om endring av anvendelsesdatoene i forordning (EU) 2019/250 som følge av utsettelse for gjennomføring av samtrafikkdirektivet

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/779 av 12. juni 2020 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2019/250 med hensyn til anvendelsesdatoene som følge av forlengelsen av innarbeidingsfristen for europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2016/797

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/779 of 12 June 2020 amending Implementing Regulation (EU) 2019/250 as regards the dates of application following the extension of the transposition deadline of Directive (EU) 2016/797 of the European Parliament and of the Council.

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 03.09.2020

Spesialutvalg: Transport og Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: III. Transport med jernbane

Status

Rettsakten ble vedtatt av EU 12. juni 2020

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for transport, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel 24. september 2020.

Sammendrag av innhold

I lys av COVID-19 utbruddet har mange medlemsland bedt om en forlenget frist for implementering av regelverk tilhørende fjerde jernbanepakke. Forordning (EU) 2020/779 forlenger dermed fristen for implementering av visse bestemmelser i gjennomføringsforordning 2019/250.

Direktiv (EU) 2016/797 ble endret ved direktiv (EU) 2020/700 for å gi EUs medlemsstater muligheten til å forlenge fristen for å vedta de nasjonale regler som er nødvendige for å etterkomme bestemmelsene i artikkel 57 (1) i direktiv (EU) 2016/797. Artikkel 57 (2a) ble dermed lagt til i direktiv (EU) 2016/797 for å gi medlemsstater som allerede hadde utsatt gjennomføringsperioden for direktivet, i samsvar med artikkel 57 (2), muligheten til å utsette gjennomføringen ytterligere til 31. oktober 2020. For medlemsstatene som har varslet ERA og kommisjonen om deres intensjon om å forlenge gjennomføringsperioden for direktiv (EU) 2016/797 i samsvar med artikkel 57 (2a), bør gjennomføringen av visse bestemmelser i kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/250 også utsettes til 31. oktober 2020. Forordning (EU) 2020/779 endrer derfor artikkel 11 og 12 i gjennomføringsforordning (EU) 2019/250 (se forordning (EU) 2020/779 artikkel 1).

Merknader
Rettslige konsekvenser

Gjennomføringsforordning (EU 2019/250 og 2016/797 er en del av EUs fjerde jernbanepakke. Utkast til EØS-komitébeslutning om innlemmelse av rettsaktene i EØS-avtalen er oversendt EU, og er tatt inn i Prop. 101 LS (2019-2020). Rettsakten medfører ikke behov for endring i norsk lovgivning.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Forordningen medfører ikke økonomiske eller administrative konsekvenser av betydning.

Sakkyndige instansers merknader

Forordningen har ikke vært på høring

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU) 2020/779
Basis rettsaktnr.: Direktiv (EU) 2016/797
Celexnr.: 32020R0779

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 05.06.2020
Frist returnering standardskjema: 25.09.2020
Dato returnert standardskjema: 25.09.2020
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker