Fôrvarer

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1399 av 5. oktober 2020 om godkjenning av butylhydroksyanisol som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter unntatt katter

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1399 of 5 October 2020 concerning the authorisation of butylated hydroxyanisole as a feed additive for all animal species except cats

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 25.09.2020

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 29.10.2020

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Rettsakten gjelder antioksidanten butylhydroksyanisol (BHA) som var godkjent som fôrtilsetningsstoff for alle dyr etter gammelt regelverk (direktiv 70/524/EEC) og som nå er regodkjent etter nytt regelverk. EFSA vurderer BHA å være trygt for alle dyr, unntatt katt, ved et størsteinnhold på 150 mg/kg fullfôr. Ved bruk sammen med BHT er samlet størsteinnhold 150 mg/kg fullfôr. BHA metabolismers raskt og akkumuleres ikke i vev og er derfor trygt for konsumenter, og det utgjør også ingen fare for miljøet. Katt har ikke enzymet som gjør det mulig å metabolisere BHA, og det akkumuleres derfor i kattekroppen og er derfor ikke godkjent til katt. Det er fra før godkjent for bruk som antioksidant i mat og det er derfor ikke nødvendig å demonstrere effekt.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er under vurdering av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget er ikke ferdig med sin vurdering.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2020/1399
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32020R1399

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 25.09.2020
Frist returnering standardskjema: 06.11.2020
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 21.08.2020
Høringsfrist: 05.10.2020
Frist for gjennomføring:

Lenker