Fôrvarer

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1376 av 1. oktober 2020 om godkjenning av et preparat av 6-fytase produsert av Komagataella phaffii (CGMCC 12056) som tilsetningsstoff i fôrvarer for oppfôrings- og avlskalkuner, spedgriser, avvente smågriser og mindre utbredte svinearter (innehaver av godkjenningen: Andrés Pintaluba S.A)

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1376 of 1 October 2020 concerning the authorisation of a preparation of 6-phytase, produced by Komagataella phaffii (CGMCC 12056) as feed additive for turkeys for fattening, turkeys reared for breeding, piglets (suckling and weaned) and minor porcine species (holder of the authorisation Andrés Pintaluba S.A)

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 25.09.2020

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 29.10.2020

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er ikke vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Rettsakten gjelder utvidet godkjenning av et preparat av enzymet 6-fytase produsert ved hjelp av en genmodifisert stamme av Komagataella phaffii (CGMCC 12056) som avlteknisk tilsetningsstoff som ‘middel som forbedrer fordøyelsen’. Det er tidligere godkjent for kylling og fuglearter, er nå også godkjent for slaktekalkun, avlskalkun og mindre fjørfearter, samt for smågris og mindre svinearter. EFSA vurderer preparatet å være trygt for dyrehelse, folkehelse og miljø. Preparatet har også effekt på fosforutnyttelsen for gris med et minsteinnhold på 1000 U/kg fôr, og 250 U/kg fôr for kalkun.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2020/1376
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32020R1376

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 25.09.2020
Frist returnering standardskjema: 06.11.2020
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 21.08.2020
Høringsfrist: 05.10.2020
Frist for gjennomføring:

Lenker