Fôrvarer

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1374 av 1. oktober 2020 om godkjenning av et preparat av Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 som tilsetningsstoff i fôrvarer for kalver og alle mindre utbredte drøvtyggerarter (beregnet på oppdrett) unntatt lam og kamelider (beregnet på oppdrett) (innehaver av godkjenningen: Danstar Ferment AG representert ved Lallemand SAS)

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1374 of 1 October 2020 concerning the authorisation of the preparation of Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 as a feed additive for calves, all minor ruminant species (for rearing) other than lambs and camelids (for rearing) (holder of authorisation Danstar Ferment AG represented by Lallemand SAS)

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 25.09.2020

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 19.10.2020

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er ikke vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Rettsakten gjelder utvidet godkjenning av et preparat av Saccharomyces cerevisiae (CNCM I-1077) som avlteknisk tilsetningsstoff i kategorien `midler som stabiliserer tarmfloraen`. Preparatet er fra før godkjent for lam, sau og geit for melkeproduksjon, og er nå godkjent for kalver og andre drøvtyggerungdyr og kamel som holdes for å oppdrettes til slakt. EFSA vurderer preparatet som trygt for dyrehelse, folkehelse og miljø. Det har også potensiale til økt tilvekst og fôrutnyttelse (effekt) over det gitte minsteinnholdet (1x109 CFU/Kg fullfôr).

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er under vurdering av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget er ikke ferdig med sin vurdering.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2020/1374
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32020R1374

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 25.09.2020
Frist returnering standardskjema: 06.11.2020
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 21.08.2020
Høringsfrist: 05.10.2020
Frist for gjennomføring:

Lenker