Fôrvarer

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1377 av 1. oktober 2020 om godkjenning av et preparat av endo-1,4-beta-xylanase produsert av Bacillus subtilis (LMG S-15136) som tilsetningsstoff i fôrvarer for spedgriser og mindre utbredte svinearter med unntak av reproduktive dyr (innehaver av godkjenningen: Beldem, en divisjon av Puratos NV)

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1377 of 1 October 2020 concerning the authorisation of a preparation of endo-1,4-beta-xylanase produced by Bacillus subtilis (LMG S-15136) as a feed additive for suckling piglets, all minor porcine species other than reproductive animals (holder of authorisation Beldem, a division of Puratos NV)

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 25.09.2020

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 19.10.2020

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Rettsakten gjelder utvidet godkjenning av enzymet endo-1,4-beta-xylanase produsert ved hjelp av Bacillus subtilis (LMG S-15136) som avlteknisk tilsetningsstoff i den funksjonelle gruppen ‘fordøyelsesforbedrende middel’. Det er fra før godkjent for fjørfe, avvent smågris og slaktegirs, og er nå godkjent for diende smågris og alle mindre svinearter unntatt dyr holdt for bruk i reproduksjon. Det er ikke vist effekt hos purker, og preparatet er derfor ikke foreslått godkjent for dyr til reproduksjon. EFSA vurderer preparatet som trygt for dyrehelse, folkehelse og miljø. Preparatet har også effekt ved å øke ytelsen til dyrene ved å forbedre fordøyelsen over et minsteinnhold på 10 ADXU.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er under vurdering av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget er ikke ferdig med sin vurdering.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2020/1377
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32020R1377

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 25.09.2020
Frist returnering standardskjema: 06.11.2020
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 21.08.2020
Høringsfrist: 05.10.2020
Frist for gjennomføring:

Lenker