Prospektforordningen for verdipapirer: endring og korrigering av utfyllende bestemmelser om format, innhold, kontroll og godkjenning

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2020/1273 av 4. juni 2020 om endring og retting av delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/980 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/1129 med hensyn til formatet for, innholdet i og kontrollen og godkjenningen av det prospektet som skal offentliggjøres når verdipapirer tilbys offentligheten eller opptas til handel på et regulert marked

Commission Delegated Regulation (EU) 2020/1273 of 4 June 2020 amending and correcting Delegated Regulation (EU) 2019/980 supplementing Regulation (EU) 2017/1129 of the European Parliament and of the Council as regards the format, content, scrutiny and approval of the prospectus to be published when securities are offered to the public or admitted to trading on a regulated market

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 08.09.2020

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: III. Børs og verdipapirer

Status

Forslaget er endelig vedtatt i EU og ble publisert i Official Journal 14.09.2020. Endringene trer i kraft 17.09.2020. Noen av endringene vil gjelde fra 21. juli 2019. Det vil si forslagets art. 1 punkt 1 til 8 og art. 2. Prospekter godkjent mellom 21. juli 2019 og datoen for rettsaktens ikrafttredelse vil fortsatt være gyldige til utløpet av prospektenes gyldighetsperiode.

Sammendrag av innhold

Utkastet gjør endringer og rettinger i delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/980. Noen av forslagene gis tilbakevirkende kraft.

De viktigste endringene og rettelsene:

  • Forordning 2019/980 fastsetter informasjonskravene utstedere av egenkapitalinstrumenter og ikke-aksjerelaterte verdipapirer må oppfylle. Det er mindre strenge krav til ikke-aksjerelaterte verdipapirer. Noen egenkapitalinstrumenter, slik som visse typer konvertible, ombyttelige og derivater er lignende ikke-aksjerelaterte verdipapirer før de blir konvertert eller før rettigheter til disse blir utøvd. Derfor bør slike verdipapirer bli underlagt de mindre strenge opplysningsforpliktelsene som gjelder for ikke-aksjerelaterte verdipapirer.
  • Forordning 2019/980 krever at utstedere av de fleste verdipapirer (egenkapitalinstrumenter og ikke-aksjerelaterte) offentliggjør revidert historisk finansiell informasjon i medhold av direktiv 2006/43 og forordning 537/ 2014 (revisjonsdirektivet og revisjonsforordningen). Forordning 2019/980 krever også at det opplyses om når revisjonsdirektivet og revisjonsforordningen ikke kommer til anvendelse, når revisor har nektet å avgi revisjonsberetning, når beretningen inneholder forbehold, endringer av uttalelser, presiseringer eller opplysninger av særlig betydning, skal dette gjengis fullstendig og med begrunnelse. For at investorer skal kunne treffe informerte investeringsbeslutninger bør utstedere omfattes av overnevnte krav uansett om direktiv 2006/43 og forordning 537/ 2014 kommer til anvendelse. Vedlegg 1,3,6 til 9, 24 og 25 til forordning 2019/980 bør derfor endres. 
  • Siden EU vekstprospekt er underlagt standardisert format og rekkefølge er det nødvendig å klargjøre rekkefølgen for offentliggjøring av opplysninger om derivater og i tilfelle de underliggende aksjer og/eller de opplysninger som skal offentliggjøres hvis det er gitt samtykke om bruk av prospektet, jf. forordning 2017/1129 art. 5 (1). Forordning 2019/980 art. 32 og vedlegg 26 og 27 til nevnte forordning bør derfor oppdateres.
  • Forordning 2019/2115 endret vedlegg V til forordning 2017/1129 ved å gjøre kravet til å offentliggjøre erklæringen om arbeidskapital i EU vekstprospekt gjeldende for alle utstedere av egenkapitalinstrumenter, uavhengig av markedsverdi. Forordning 2019/980 art. 32 (1) punkt g og vedlegg 26 til forordning 2019/980 bør derfor endres.
  • I verdipapirdokumentet for sekundærutstedelser av ikke-aksjerelaterte verdipapirer bør beskrivelsen av type, klasse og beløp for de verdipapirer som tilbys og/eller opptas til handel oppføres under kategori B (i stedet for kategori A). Begrunnelsen er at ikke all informasjon er tilgjengelig på tidspunktet for godkjennelsen av grunnprospektet.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Endringene til den delegerte kommisjonsforordningen må inntas i forskrift, jf. vphl. § 7-1 (3) og verdipapirforskriften § 7-1.  

Økonomiske og administrative konsekvenser

Endringsforordningen antas ikke gi økonomiske eller administrative konsekvenser for det private eller det offentlige.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Beslutningen anses EØS-relevant og akseptabel. Det er angitt at det er behov for tekniske tilpasninger, da det bør vurderes om datoen for ikrafttredelse må tilpasses.

Innholder informasjon unntatt offentlighet, jf. offl. § 13

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2020)3508
Rettsaktnr.: 2020/1273
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32020R1273

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 22.06.2020
Frist returnering standardskjema: 20.08.2020
Dato returnert standardskjema: 20.08.2020
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker