Endring vedlegg II i støydirektiv

Delegert Kommisjonsdirektiv (EU) .../... av XXX om endring av vedlegg II i EUs støydirektiv -2002/49/EF for å gjøre tekniske tilpasninger til beregningsmetode for støy

COMMISSION DELEGATED DIRECTIVE (EU) .../… amending, for the purposes of adapting to scientific and technical progress, Annex II to Directive 2002/49/EC of the European Parliament and of the Council as regards common noise assessment methods

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 13.04.2021

Spesialutvalg: Miljø

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XX. Miljø

Kapittel i EØS-avtalen: VI. Støy

Status

Forslag til rettsakt er til vurdering i EFTA.

Sammendrag av innhold

Endringsforslaget er en teknisk tilpasning til beregningsmetode for støy. Beregningsmetode for støy er beskrevet i et langt, teknisk vedlegg (annex II) til støydirektivet.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Støydirektivet er gjennomført i den norske forurensningsforskriften kapittel 5. Det er til sammen seks vedlegg til EUs støydirektiv. I forurensningsforskriften kapittel 5 har vi kun tatt tre av disse vedleggene direkte inn i forskriften. De tre tekniske vedleggene, herunder vedlegg II, har vi ikke tatt inn i forskriften som egne vedlegg. Vi har i stedet tatt inn henvisninger til EU-direktivet i forskriftsbestemmelsen hvor det blir henvist til at beregninger skal gjennomføres i henhold til metode angitt i selve direktivet. I dagens § 5-13 står det eksempelvis at "Utendørs støynivå skal beregnes med de metoder som er beskrevet i direktiv 2002/49/EF annex II", som endret ved direktiv (EU) 2015/996. Endringen i direktivet som foreslått vil medføre at vi må oppdatere siste ledd i § 5-13 ved å tilføye "og endret ved direktiv 2021/..." med henvisning til endringsdirektivet.  

Endringene er i direktivet beskrevet som modifikasjoner av metoden som ikke har noen praktisk betydning for utførelse av beregningene, og som kun krever oppdatering av software for å inkludere oppdatering av formler i beregningsverktøyene. 

Endringsforslaget vurderes ikke å medføre andre rettslige konsekvenser og vurderes som en teknisk oppdatering uten vesentlige virkninger. Modifikasjonen av metoden og oppdatering av software vurderes som en så enkel endring at det kan vurderes om endringen i norsk forskrift kan gjennomføres uten høring (jf forvaltningsloven § 37). 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Endringen i de tekniske beregningsmetoder har ingen vesentlig betydning for bruk av forskriften, og vurderes ikke å få vesentlige konsekvenser. Rettsaken vil ikke medføre særskilte økonomiske og/eller administrative konsekvenser. 

Sakkyndige instansers merknader

Forslag til rettsakt ble forelagt spesialutvalget for miljø ved skriftlig prosedyre (26.4 - 4.5.2021). Forslag til rettsakt ble vurdert til å være EØS-relevant og akseptabelt.

Vurdering

Forslag til rettsakt er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabelt.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.: 2002/49/EC

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: