EØS-notatbasen

Fôrvarer

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/718 av 30. april 2021 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 371/2011 med hensyn til med hensyn til navn på innehaver av godkjenningen av dimetylglysinnatriumsalt som tilsetning til fôrvarer

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/718 of 30 April 2021 amending Implementing Regulation (EU) No 371/2011 as regards the name of the holder of the authorisation of dimethylglycine sodium salt as feed additive

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 26.04.2021

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 18.06.2021

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Firmaet Taminco BVBA innehar godkjenningen tilsetningsstoff i forordning (EU) 371/2011. Firmaet har nå endret navn til Taminco BV, og det er derfor nødvendig å endre navn på godkjenningsinnehaveren for dette preparatet i forordningen som angår det. Endringen er av ren formell art, da det ikke er foretatt andre endinger i godkjenningen. Det medfører også at eksisterende lager av preparatet, merket med firmaets tidligere navn kan brukes opp.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2021/718
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32021R0718

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 30.04.2021
Frist returnering standardskjema: 11.06.2021
Dato returnert standardskjema:
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 10.12.2021
Nummer for EØS-komitebeslutning: 322/2021
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 08.03.2021
Høringsfrist: 03.05.2021
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring: 21.12.2021
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 23.12.2021

Lenker