Endring av forskrift om visse forurensende stoffer i næringsmidler - opiumalkaloider

Kommisjonsforordning (EU) .../... som endrer forordning (EF) nr. 1881/2006 med hensyn til grenseverdier for opiumalkaloider i utvalgte næringsmidler

Commission Regulation (EU) …/… of XXX amending Regulation (EC) No 1881/2006 as regards maximum levels of opium alkaloids in certain foodstuffs

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 04.08.2021

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 18.10.2021

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er ikke vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1881/2006 fastsetter grenseverdier for visse forurensende stoffer (kontaminanter) i næringsmidler. Denne endringsforordningen foreslår grenseverdier for opiumalkaloider i valmuefrø og bakeriprodukter som inneholder valmuefrø.

Valmuefrø er hentet fra opiumsvalmue (Papover somniferum L.). Opiumsvalmuen inneholder opiumalkaloider som morfin og kodein. Valmuefrø inneholder i utgangspunktet ikke, eller kun svært lave nivåer av, opiumalkaloider. Valmuefrø kan imidlertid bli forurenset av alkaloider som et resultat av insektskader eller ved ekstern foururensning av frø under høstingen ved at støvpartikler fra stråene fester seg til frøene. 

I 2018 kom EUs mattrygghetsorgan (EFSA) med en oppdatering av en risikovurdering av opiumalkaloider i valmuefrø. Den fastsatte akutte referansedosen (ARfD) på 10 µg/kg kroppsvekt ble opprettholdt. EFSA konkluderte med at konsentrasjonen av kodein i prøver av valmuefrø bør tas med i beregningen ved å konvertere kodein til morfinekvivalenter (bruk av faktor på 0,2). ArfD er derfor en gruppe-ARfD for morfin og kodein, uttrykt som morfinekvivalenter. Inntaksvurderinger indikerer at det er sannsynlig at gruppe-ARfD overskrides, særlig når store mengder er konsumert eller ved inntak av uprosessert valmuefrø.

På bakgrunn av dette er det foreslått å sette grenseverdier for morfin og kodein (uttrykt som morfinekvivalenter) i valmuefrø til sluttforbrukere og i bakeriprodukter som inneholder valmuefrø eller avledete produkter derav. Ved fastsetting av grenseverdiene er det tatt hensyn til at prosesser i matproduksjonen kan redusere innholdet av alkaloider i de rå valmuefrøene med 25-100 % i det ferdige produktet.

Grenseverdiene vil være gjeldende fra 1. juli 2022, mens produkter som er lovlig satt på markedet før denne datoen kan forbli på markedet fram til holdbarhetsdato.

Merknader

Rettslige konsekvenser

Forordning (EF) nr. 1881/2006 er gjennomført som norsk forskrift ved § 3 i forskrift 3. juli 2015 nr. 870 om visse forurensende stoffer i næringsmidler. Endringsforordningen til forordning (EF) nr. 1881/2006 om opiumalkaloider i valmuefrø og bakeriprodukter som inneholder valmuefrø må gjennomføres i form av en endringsforskrift til forskriften om visse forurensende stoffer i næringsmidler.

Økonomiske og administrative konsekvenser

De foreslåtte grenseverdiene vurderes ikke å innebære vesentlige administrative eller økonomiske konsekvenser for næringsutøvere eller myndigheter ut over generelle forpliktelser til farevurdering, overvåkning, analyser og kontroll basert på risiko for overskridelser. 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er under vurdering av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget er ikke ferdig med sin vurdering.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Type sak Regelverk i utvikling/komiteer/arbeidsgrupper under kommisjonen
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.: 1881/2006

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker