EUs likebehandlingsdirektiv om varer og tjenester (Test Achats)

Rådsdirektiv 2004/113/EF om gjennomføring av prinsippet om likebehandling av kvinner og menn om tilgang til og levering av varer og tjenester. Gjelder oppdatering av EØS-avtalens vedlegg XVIII i henhold til EU-domstolens avgjørelse 1. mars 2011, som erklærte direktivets artikkel 5(2) ugyldig (Test-Achats-dommen)

Council Directive 2004/113/EC of 13 December 2004 implementing the principle of equal treatment between men and women in the access to and supply of goods and services. - "Clean-up A18 (Test Achats)"

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 20.08.2021

Spesialutvalg: Kultur

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet / Kulturdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen:

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Utenriksdepartementet forventer at EØS-komiteen  24. september 2021 beslutter oppdatering av EØS-avttalens vedlegg XVIII (Helse og sikkerhet på arbeidsplassen, arbeidsrett og likebehandling av menn og kvinner) som omfatter rådsdirektiv 2004/113/EC om likebehandling av kvinner og menn i spørsmål om varer og tjenester, - og hvor det vil fremgå at direktivets artikkel 5(2) ikke skal gjelde.

Sammendrag av innhold

Rådsdirektiv 2004/113/EF av desember 2004 om gjennomføring av prinsippet om likebehandling av kvinner og menn om tilgang til og levering av varer og tjenester.

Saken gjelder oppdatering av EØS-avttalens vedlegg XVIII (Helse og sikkerhet på arbeidsplassen, arbeidsrett og likebehandling av menn og kvinner) som omfatter rådsdirektiv 2004/113/EC om likebehandling av kvinner og menn i spørsmål om varer og tjenester

Direktivet ble allerede innlemmet i EØS-avtalen i desember 2009.

Artikkel 5(2) i rådsdirektiv 2004/113/EC ble erklært ugyldig av EU-domstolen 1. mars 2011 (og har vært rettskraftig i EU siden 21. desember 2012 (sak C-236/09). Følgelig skal direktivets artikkel 5(2) under EØS-avtalen heller gjelde.

En tilpasning i EØS-avtalens vedlegg XVIII til ovennenvte vil ikke få noen praktisk betydning for norsk lovverk, siden nasjonal gjennomføringslovgivning allerede er endret og praktiseres i tråd med EU-domstolens avgjørelse.

Bakgrunn

Direktiv 2004/113/EF fra desember 2004 om gjennomføring av prinsippet om likebehandling av kvinner og menn i spørsmål om varer og tjenester har siden desember 2009 vært en del av EØS-avtalen. Direktivet regulerer eksplisitt beregning av forsikringspremier og ytelser. Hovedregelen er at det skal være lik pris for begge kjønn jfr. artikkel 5 nr. 1 om at bruk av kjønn ikke skal resultere i ulike premier og forsikringsytelser.

Imidlertid tillot artikkel 5 nr. 2 i direktivet opprinnelig forsikringsselskapene å forskjellsbehandle kvinner og menn ved utstedelse av eksempelvis bilforsikringer basert på risikovurdering og ulykkesstatistikk. I en avgjørelse av EU-domstolen 1. mars 2011 i den såkalte Test Achats-dommen konkludere domstolen med at denne unntaksbestemmelsen i direktivet er ugyldig. Det er artikkel 5(2) som EU-domstolen erklærte ugyldig i 2011, og hvor det i vedlegget til EØS-avtalen nå legges opp til en tilpasningstekst som sier at "Article 5(2) will not apply."

Tilpasningen i EØS-avtalens vedlegg XVIII punkt 21c får IKKE materiell betydning for Norge siden norske myndigheter allerede legger til grunn at direktivet skal tolkes i samsvar med EU-domstolens avgjørelse (avsnitt 5.3 i Prop 87 L).

Siden EU-domstolens avgjørelser ikke formelt er bindende for EØS-statene er det likevel nyttig å få domskonklusjonen formalisert i EØS-avtalen gjennom en ny tilpasning.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Ingen rettslige konsekvenser. Tilpasningen i EØS-avtalens vedlegg XVIII punkt 21c får IKKE materiell betydning for Norge siden norske myndigheter allerede legger til grunn at direktivet skal tolkes i samsvar med EU-domstolens avgjørelse (avsnitt 5.3 i Prop 87 L).

Økonomiske og administrative konsekvenser

Ingen økonomiske og administrative konsekvenser. Siden EU-domstolens avgjørelser ikke formelt er bindende for EØS-statene er det likevel nyttig å få domskonklusjonen formalisert i EØS-avtalen gjennom en ny tilpasning.

Sakkyndige instansers merknader

Vurdering

Oppdatering og formalisering i EØS-avtalen medfører ingen rettslige, administrative eller økonomiske konsekvenser for Norge. EØS-komitébeslutningen innebærer en formalisering av at artikkel 5(2) i rådsdirektiv 2004/113/EF ikke skal gjelde i EU/EØS.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Rådet
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2004/113/EF
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32004L0113

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 09.07.2021
Frist returnering standardskjema: 15.09.2021
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Ja
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker