EØS-notatbasen

Forlengelse av overgangsordninger for helsesertifikater ved import - 2021/1329 - oppdatering av 2020/2235, 2020/2236, 2021/403 og 2021/404

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/1329 av 10. august 2021 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2020/2235, (EU) 2020/2236, (EU) 2021/403 og (EU) 2021/404 med hensyn til forlengelse av overgangsperioden for bruk av helsesertifikater for dyr, kombinerte helsesertifikater/offisielle sertifikater for dyr, og offisielle sertifikater som kreves ved innførsel til Unionen av visse forsendelser

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/1329 of 10 August 2021 amending Implementing Regulations (EU) 2020/2235, (EU) 2020/2236, (EU) 2021/403 and (EU) 2021/404 as regards extending the transitional period for the use of animal health certificates, animal health/official certificates and official certificates required for the entry into the Union of certain consignments

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 19.08.2021

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 15.12.2021

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt av Europakommisjonen 10. august 2021, og kunngjort i Official Journal 11. august 2021. Rettsakten trer i kraft i EU den 12. august 2021.

Rettsaktene er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Forordning (EU) 2021/1329 gjennomfører en nødvendig endring i overgangsordningene knyttet til innførsel fra stater utenfor EØS-området (import) i de nye rettsaktene som regulerer helsesertifikatene som skal benyttes ved innførsel til EU.

Dette omfatter følgende rettsakter:

1) import av næringsmidler til EU/EØS fra stater utenfor EØS-området, modellsertifikatet ved forflytning av dyr, animalske produkter og avlsmateriale innenfor EØS-området, samt andre dokumenter som er nødvendige ved import (forordning (EU) 2020/2235),

2) forflytning av akvatiske dyr og akvakulturprodukter innenfor EØS-området, modellsertifikat for import av akvatiske dyr til EØS, og en oppdatert kapteinserklæring for levering av fisk (forordning (EU) 2020/2236), og

3) import av landdyr og avlsmateriale fra disse dyrene til EØS fra stater utenfor EØS-området, og forflytning av landdyr og avlsmateriale av disse dyrene innenfor EØS-området, samt andre dokumenter som skal følge nevnte forsendelser (forordning (EU) 2021/403),

samt,

4) forordning (EU) 2021/404 av 24. mars 2021 som fastsetter lister over tredjeland, territorier eller soner derav, hvorfra det tillates import til Unionen av dyr, avlsprodukter og animalske produkter i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/429.

Disse tre rettsaktene med oppdaterte helsesertifikater og andre nødvendige dokumenter og rettsakten med tredjelandslistene er knyttet til gjennomføringen av den nye dyrehelseforordningen (EU) 2016/429 ved at dyrehelsekravene legger føringer for hygiene- og kvalitetskrav for de forskjellige typene forsendelser (dyr, animalske produkter m.m.) som innføres til EU/EØS og forflyttes mellom EU/EØS-statene. Rettsaktene er hjemlet i både dyrehelseforordningen og kontrollforordningen.

I dag er det i forordning (EU) 2021/619 gjennomført en overgangsordning der de gamle sertifikatene knyttet til innførsel fra stater utenfor EØS-området skal kunne brukes frem til midten av oktober 2021. I lys av behovet for å sikre statene utenfor EØS-området tid til å omstille seg til de nye sertifikatene, er det nødvendig å forlenge overgangsordningen for bruken av gamle sertifikater ved innførsel fra stater utenfor EØS-området (import) frem til 15. mars 2022. Kravet blir da at den gamle utgaven av sertifikatet som benyttes ved innførsel fra stater utenfor EØS-området, må være underskrevet før 15. januar 2022 for å kunne brukes frem til 15. mars 2022. Dette gjelder også for kapteinserklæringen som følger fisk fra fangstfartøy.

Forordning (EU) 2021/1329 endrer overgangsreglene i disse fire rettsaktene for å ta høyde for denne forlengede overgangsordningen i forbindelse med innførsel fra stater utenfor EØS-området. For innførsel fra andre EU/EØS-stater gjelder overgangsreglene fortsatt kun frem til midten av oktober 2021.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten krever en endring av forskriftene som gjennomfører forordning (EU) 2020/2235, forordning (EU) 2020/2236, forordning (EU) 2021/403 og forordning (EU) 2021/404 i norsk rett.

Disse endringene vil kunne gjennomføres samtidig med gjennomføringen av nevnte forskrifter.

Mattilsynet har vurdert og besluttet å unnta rettsakten fra høring, jf. utredningsinstruksen pkt. 3-3.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten antas ikke å medføre nye økonomiske og administrative konsekvenser for Mattilsynet eller næringen. Endringene som gjøres er presiseringer til de nye rettsaktene om at overgangsordningen for de gamle helsesertifikatene, som kan benyttes ved innførsel fra stater utenfor EØS-området, gjelder frem til 15. mars 2022. Dette vil gjøre det lettere for næringen og gjøre det mer smidig i forhold til overgangen til nye sertifikater.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel. 

Vurdering

Rettsakten gir klare overgangsregler for bruken av eksisterende sertifikater i forbindelse med innførsel fra stater utenfor EØS-området. Justeringen av overgangsbestemmelsene i de fire forordningene (EU) 2020/2235, 2020/2236, 2021/403 og 2021/404 sikrer at operatørene og importørene fortsatt kan bruke de gamle sertifikatene frem til midten av mars 2022.

Det bemerkes at denne forlengelsen ikke gjelder for sertifikater i forbindelse med innførsel fra andre EU/EØS-stater, der overgangsordningen for disse kun gjelder frem 15. oktober 2021.

Endringen av overgangsreglene gir i sum større fleksibilitet og vil gjøre det lettere for næringen i denne perioden med nye sertifikater og nytt grunnregelverk, i forhold til import fra stater utenfor EØS-området.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel. 

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU) 2021/1329
Basis rettsaktnr.: 2020/2235, 2020/2236, 2021/403 og 2021/404
Celexnr.: 32021R1329

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 13.08.2021
Frist returnering standardskjema: 03.12.2021
Dato returnert standardskjema: 07.01.2022
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: