Forordning (EU) 2021/1310

Kommisjons implementerings forordning (EU) 2021/1310 av 6. august 2021 om korrigering av enkelte språkversjoner av forordning (EU) nr. 1178/2011 om tekniske krav og administrative prosedyrer knyttet til sivil luftfart besetningsmedlemmer i henhold til forordning (EF) No 216/2008 av Europaparlamentet og Rådet

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/1310 of 6 August 2021 correcting certain language versions of Regulation (EU) No 1178/2011 laying down technical requirements and administrative procedures related to civil aviation aircrew pursuant to Regulation (EC) No 216/2008 of the European Parliament and of the Council

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 17.08.2021

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: VI. Sivil luftfart

Status

Sammendrag av innhold

Regelverket endrer og korrigerer den franske, tyske og svenske språkversjonen av forordning (EU) 1178/2011. Dette påvirker ikke de andre språkversjonene. De oversettelsesfeilene er av en slik art at de ikke kunne rettes ved en enkel rettelse.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordningen skal kun tas inn i EØS-avtalen. Den skal ikke gjennomføres i norsk rett.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Forordningen har ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for norske aktører eller myndigheter.

Sakkyndige instansers merknader

Luftfartstilsynet finner forordningen EØS-relevant og akseptabel.

Saken behandles av EFTA-sekretariatet etter «fast track-prosedyren» og skal ikke behandles i SU Transport.

Vurdering

Forordningen skal tas inn i EØS-avtalen, men ikke gjennomføres i norsk rett.

Luftfartstilsynet finner forordningen EØS-relevant og akseptable.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2021/1310
Basis rettsaktnr.: 2018/1139
Celexnr.: 32021R1310

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 11.08.2021
Frist returnering standardskjema:
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker