Fôrvarer

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/1410 av 27. august 2021 om godkjenning av et preparat av Bacillus licheniformis DSM 28710 som tilsetningsstoff i fôrvarer til verpehøner, mindre utbredte fjørfearter for verping, fjørfearter for avl og prydfugler (innehaver av godkjenningen: Huvepharma NV)

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/1410 of 27 August 2021 concerning the authorisation of a preparation of Bacillus licheniformis DSM 28710 as a feed additive for laying hens, minor poultry species for laying, poultry species for breeding and ornamental birds (holder of authorisation Huvepharma NV)

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 06.08.2021

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 29.09.2021

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Rettsakten gjelder godkjenning av et avlsteknisk tilsetningsstoff bestående av Bacillus liceniformis (DSM 28710) i fôr til verpehøner, mindre utbredte fjørfearter til verping, fjørfearter for avl og prydfugler. Bakteriestammen oppfyller QPS-kriteriene (ikke toksisk eller resistent for antibiotika). EFSA vurderer preparatet som trygt for dyrehelse, folkehelse og miljø. Det har også effekt over et minsteinnhold på 1,6x109 CFU/kg fullfôr.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer (fôrtilsetningsstoff-forskriften).

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet eller fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er under vurdering av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget er ikke ferdig med sin vurdering.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2021/1410
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32021R1410

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 06.08.2021
Frist returnering standardskjema: 17.09.2021
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 11.08.2021
Høringsfrist: 27.09.2021
Frist for gjennomføring:

Lenker